logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

18 ธันวาคม 2560 นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ประยายพิเศษเรื่อง “ยุทธศาสตร์/นโยบายด้านการพัฒนาสหกรณ์สู่การปฏิบัติ”ให้แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับกลาง”รุ่นที่ 5

นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ประยายพิเศษเรื่อง “ยุทธศาสตร์/นโยบายด้านการพัฒนาสหกรณ์สู่การปฏิบัติ”ให้แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับกลาง”รุ่นที่ 5 ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถ.พิชัย กรุงเทพฯ

อ่าน 208 เวลา