logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

การประชุมแนวทางการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ร่วมกับ ผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์จังหวัด ผู้แทนสหกรณ์ 12 แห่ง ที่ดำเนินการตลาดสินค้าเกษตร 

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมแนวทางการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ร่วมกับ ผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์จังหวัด ผู้แทนสหกรณ์ 12 แห่ง ที่ดำเนินการตลาดสินค้าเกษตร เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานตลาดสินค้าเกษตรและแนวทางการพัฒนาสินค้าเกษตรของแต่ละแห่ง สำหรับใช้เป็นแนวทางการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์

อ่าน 188 เวลา