logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

การประชุมคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2560 และถ่ายทอดประชุมทางไกลผ่านระบบ Web conference ไปยังหน่วยงานของกรมฯทั้งส่วนกลางและภูมิภาค

วันที่ 10 มีนาคม 2560 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2560 และถ่ายทอดประชุมทางไกลผ่านระบบ Web conference ไปยังหน่วยงานของกรมฯทั้งส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลความก้าวหน้าในการดำเนินงานต่างๆไปพร้อมกัน ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์

อ่าน 139 เวลา