logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(1 โหวต)

tab mananger province

 

เขตที่ 1 เขตที่ 2 เขตที่ 3 เขตที่ 4 เขตที่ 5 เขตที่ 6

SomSak KrithaThon

Ang Thong

Adun KhonMan
 
narin

SuWat KhanChuea
 
somporn60
นายสมศักดิ์  กรีธาธร
สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี
นายอรุณ แก้วน้อย
สหกรณ์จังหวัดชัยนาท
นายอดุลย์ คนมั่น
สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
นายนรินทร์ ยิ้มสรวล
สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี
นายสุวัฒน์ ขันเชื้อ
สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
นายสมพร รัตนะ
สหกรณ์จังหวัดชุมพร

managercpd 35

managercpd 12

pic manager nakhonpathom

block cpd

managercpd 5

NanthaWat
นายก่อเกียรติ  สวนศิริ
สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี
นายอุบล เทพทอง
สหกรณ์จังหวัดลพบุรี
นายประสาร อันโนนจารย์
สหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี
ว่าง
สหกรณ์จังหวัดนครปฐม
นายประกอบ  เผ่าพงศ์
สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
นายนันทวัฒน์  แก้วอำดี
สหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

managercpd 18

singburi 3
      PhitNu KhlaiCheDi

Surin

managercpd 45

block cpd
  นางสาวนลินี  สาระกูล    
สหกรณ์จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
นายประภาศ มากทอง
สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี
นายพิษณุ  คล้ายเจตน์ดี
สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว
 นายสุรินทร์ วทัญญู
สหกรณ์จังหวัดราชบุรี 
นางอุไร ทับเทศ
สหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
ว่าง
สหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1

PhiraWitcha01
 
S 11jul2560

managercpd 23

Pratya

SahaNonChai ChariNan1
นายจำนัล  โคติวงศ์
สหกรณ์จังหวัดสระบุรี
นายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์
สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
นางอาทิตยา สนประเทศ
สหกรณ์จังหวัดนครนายก
นายมนูญ อยู่ดี
สหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี 
นายปรัชญา ดิลกสัตยา
สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
นายสหนณ ชัยจรินันท์
สหกรณ์จังหวัดพัทลุง
   
block cpd
     
    ว่าง
สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

     

 

เขตที่ 7 เขตที่ 8 เขตที่ 9 เขตที่ 10 เขตที่ 11 เขตที่ 12
 
Niyom

managercpd 7

managercpd chanthaburi 

block cpd

managercpd 33

managercpd 41
นายนิยม ผลินธรสิริ
สหกรณ์จังหวัดระนอง
นายนิติ ดาราหะ
สหกรณ์จังหวัดสงขลา
นางศศิธร  วิเศษ
สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
ว่าง
สหกรณ์จังหวัดหนองคาย
นายจาตุรันต์  สมิทธ์ภินันท์
สหกรณ์จังหวัดนครพนม
นายเสฐียรพงษ์ อินเพน
สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด

managercpd phangnga

Kritsada

block cpd

managercpd 8

managercpd 38

Samat
นายไพบูลย์ จิรธานันท์
สหกรณ์จังหวัดพังงา
นายกฤษฎา  วรสถิตย์
สหกรณ์จังหวัดสตูล
ว่าง
สหกรณ์จังหวัดชลบุรี
นายวิทยา  จินต์จันทรวงศ์
สหกรณ์จังหวัดเลย
นางสุวรรณี ศรีสุวรรณ์
สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
นายสามารถ  ศรีวิริยาภรณ์
สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น

Praphrit Pho Kha

managercpd 28

managercpd 15


block cpd


managercpd 01

managercpd 20
นายประพฤทธิ์  โภคา
สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
นางรอชนานี  สันหมุด
สหกรณ์จังหวัดปัตตานี
นายไชยา บุญญานุภาพ
สหกรณ์จังหวัดระยอง
ว่าง
สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
นายยงยุทธ อุดมศักดิ์
สหกรณ์จังหวัดสกลนคร
นายกำธร โป๊ะลำพงษ์
สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

managercpd 17

pic manager yala

Dusit

block cpd
 
managercpd 31
นายกิตติ  พงศ์เลิศฤทธิ์
สหกรณ์จังหวัดกระบี่
นายชาตรี  เกตุเรน
สหกรณ์จังหวัดยะลา
นายดุสิต  ทองทา
สหกรณ์จังหวัดตราด
ว่าง
สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
  นายรณชัย ภูครองทอง
สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์

managercpd trang

NoRadin
 
pic manager bungkan
   
 นางสาวสมจิต ส่องสว่าง
สหกรณ์จังหวัดตรัง

นายนอรดีน เจอะแล
สหกรณ์จังหวัดนราธิวาส

   นายณรงค์ คงมั่น
สหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ
   

 

เขตที่ 13 เขตที่ 14 เขตที่ 15 เขตที่ 16 เขตที่ 17 เขตที่ 18

managercpd 24
block cpd
manager lampang

managercpd 16

block cpd

Chawalit
นายทศพร  ผลบุตร
สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ
ว่าง
สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
นายปรัชญา  มากไมตรี
สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
นางสุภาพ  ไทยน้อย
สหกรณ์จังหวัดน่าน
ว่าง
สหกรณ์จังหวัดตาก
นายชวลิต  รุ่งสถาพร 
สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร

SuPhot WatWichian
 
managercpd 43

managercpd 26

managercpd 48

SomSak

0001
ดร.สุพจน์ วัฒนวิเชียร
สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
นางประทิน สีสา
สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
นายบรรจง  ชัยขุนพล
สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นายไพรัตน์ เสมอเชื้อ
สหกรณ์จังหวัดพะเยา
 นายสมศักดิ์ แสนสิริ
สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
นายเจริญ ทองหลอม
สหกรณ์จังหวัดพิจิตร

managercpd 21

pic manager buriram

block cpd

magercpd 8

block cpd

managercpd 47
นายพนัส  พันธ์ุวรรณ
สหกรณ์จังหวัดยโสธร
นายวีระยุทธ  ทุมทอง
สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
ว่าง
สหกรณ์จังหวัดลำปาง
นายสมชัย ใจกว้าง
สหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ว่าง
สหกรณ์จังหวัดสุโขทัย
  นายโสรัจ ออไอศูรย์
สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์

Narut UthaTha

managercpd 10

managercpd 29

Phumchai RakTham

AnuRat Lueanloi

managercpd 42
นายนรุทธิ์  อุทธา
สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
นายสมศักดิ์  สุภาจรูญ
สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
นางสุมิตรา อภิชัย
สหกรณ์จังหวัดลำพูน
นายภูมิใจ รักธรรม
สหกรณ์จังหวัดแพร่
นายอนุรัตน์  เลื่อนลอย
สหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
นายสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา
สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี
       
Tha Phon NaNakhon
 
        นายถาพร  ณ นคร
สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์

 

 

อ่าน 2939 เวลา