logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(3 โหวต)

tab director

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
         
   
pic boss001
ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
         
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
         
 
pic boss002
pic boss dacfg
pic boss cooptrain
 
 
พิเชษฐ์ วิริยะพาหะ
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เชิดชัย พรหมแก้ว
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ประยูร อินสกุล
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
         
ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์
         
 
ThamRong 2
 
pic visit
 
 
ธำรงค์ ไก่ฟ้า
ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจที่ 3,9,14
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์
ผู้ตรวจราชการกรมส่วนกลาง และเขตตรวจที่ 1
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจที่ 2,4
อีเมล์ :
 
         
 
amonsak
pic sanae
sukree2
 
 
อมรศักดิ์ พันธุรักษ์
ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจที่ 5,6,7
อีเมล์ :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เสน่ห์ สภาพันธ์
ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจที่ 6,7,8
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สุกรี พันละบุตร
ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจที่ 10,11
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
         
 
pic sombat
pic kamron
 
pramote
 
 
สมบัติ เมฆทรงกลด
ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจที่ 12,13
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
คำรณ พวงมณี
ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจที่ 15,16
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ปราโมทย์ เนตรสว่าง
ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจที่ 17,18
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
         
ผู้อำนวยการกอง / สำนัก / กลุ่ม
         
 
pic boss finance
pic boss personnel
pic boss plan
 
 
สุรพล พงศ์เมธีอภิชัย
ผู้อำนวยการกองคลัง
อีเมล์ :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สันทาน สีสา 
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ภานุวัฒน์ ณ นครพนม
ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
         
 
aree ch3
tirakarn1
 
 
ธนิต จันทร์ประทีป
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อารี ฉายโช้น 
ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงิน
และร้านค้า

อีเมล์ :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ฐิรกาญจน์ อุดมศิลป์
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
         
 
winida1
pic boss secretary
kornnapa3
 
 
วนิดา รุ่มโรย
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
อีเมล์ :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สุรีย์รัช อวนสกุล
เลขานุการกรม
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กรนภา ชัยวัฒน์
ผู้อำนวยการกองแผนงาน
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
         
 
pic boss supportcoop
wiroj
pic boss area1
 
 
จิรศักดิ์ เงินเส็ง
ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตร
และกลุ่มเกษตรกร
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิโรจน์ ภู่ไพบูลย์
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนา
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ณรงค์พล พัฒนศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
อีเมล์ :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
         
 
pic boss area2
pic visit
jiroje
 
 
ศักดิ์ชัย ไชยพุทธ
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
อีเมล์ :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
วิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์
รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักนายทะเบียน
และกฎหมาย

อีเมล์ :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
จิโรจน์  แช่มวงษ์
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเครื่องจักรกล
และพื้นที่สหกรณ์
อีเมล์ :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
  pitsanu wiroj nart
  พิษณุ พินรอด
ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ
อีเมล์ :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิโรจน์ ภู่ไพบูลย์ 
 รักษาการ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาคณะกรรมการ
และฝ่ายจัดการสหกรณ์

อีเมล์ :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นาถ บำรุงพาณิชย์  
 ผู้อำนวยการสำนักงานติดตามงานตามนโยบาย
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(กรมส่งเสริมสหกรณ์)

อีเมล์ :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
       
       
       
ผู้เชียวชาญ กรมส่งเสริมสหกรณ์
                                                                                                                                                                                
   
pic boss5
thosthep2
 
korakot4
 
 
เกียรติพงศ์ เฟื่องฟุ้ง
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบการตรวจการสหกรณ์
อีเมล์ :kThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ทศเทพ เทศวานิช
ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมงานสหกรณ์
อีเมล์ :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กรกฎ ชยุตรารัตน์
 ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
อีเมล์ :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
          
 
amnat a
supittaya1
Pranom Chan Mai
 
 
อำนาจ อัตถโกวิทย์วงศ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการเงินสหกรณ์
อีเมล์ :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สุพิทยา พุกจินดา
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจโคนมของสหกรณ์
อีเมล์ :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ปรานอม จันทร์ใหม่
รักษาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจข้าวของสหกรณ์
อีเมล์ :
 
         
 
KanChana
 sc02 1
   
 
กัญจนา ภัทรวนาคุปต์
รักษาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการสหกรณ์
อีเมล์ :  
ชัยวุฒิ มัณฑะนานนท์
รักษาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์
อีเมล์ :
   
     

 

 
อ่าน 6185 เวลา