A- A A+

 icon music3 i fb i sitemap  i search  i thai  i eng 

logonewcpd V3

new vision cpd88

banner info
icon all cat

pic director pichet
pic new book2pic talk dire2
ban good boss

ban actcpd icon all cat

17 กันยายน 2561 นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นายปราโมทย์ เนตรสว่าง ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 17, 18 และคณะทำงานติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่สหกรณ์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากโครงการดังกล่าว

อ่านต่อ

18 กันยายน 2561 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร และเงินรางวัลการประกวดการบันทึกรายงานการประชุม และการจัดทำบัญชีของสหกรณ์นักเรียนตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม 126 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศน์ กรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ

18 กันยายน 2561 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมฝ่ายจัดการระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติการสหกรณ์ภาคการเกษตร หลักสูตร “เสริมสร้างสมรรถนะการบริหารจัดการสินเชื่อ" รุ่นที่ 4 และ หลักสูตร "Smart Leader ในยุคประเทศไทย 4.0" รุ่นที่ 4

อ่านต่อ

17 กันยายน 2561 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเกณฑ์กำกับและแก้ไขปัญหาหนี้สินของสหกรณ์ออมทรัพย์ ครั้งที่ 1/2561

อ่านต่อ

17 กันยายน 2561 นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมในพิธี มอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชนให้แก่ประชาชน 5 จังหวัด (บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภูและอุดรธานี)

อ่านต่อ

17 กันยายน 2561 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมทางไกล (Web Conference) ไปยังหน่วยงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

อ่านต่อ

16 กันยายน 2561 นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ผู้ผลิตมะพร้าวแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการผลิตมะพร้าวแก้วจำหน่ายในตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ

อ่านต่อ

16 กันยายน 2561นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรนาด้วง จำกัด จังหวัดเลย โดยมีนายวิทยา วัฒนวิเชียร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สนง.สหกรณ์จังหวัดเลย นำคณะพบปะคณะกรรมการสหกรณ์และสมาชิกเพื่อติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของรัฐบาล

อ่านต่อ

วิดิทัศน์ผู้บริหาร

     
2018 09 10 16 04 12 2018 09 10 16 02 46 2018 09 10 16 00 45
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินหน้าโครงการปลูกพืชหลังนาสร้างรายได้ ลดพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปรัง ปี 61/62 โดยสนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกข้าวให้ปลูกพืชชนิดอื่นแทน เช่น ข้าวโพด ที่ตลาดต้องการมากกว่า และให้ผลตอบแทนสูง เพื่อช่วยสร้างรายได้ให้แก่เกษตรมากขึ้น  กรมส่งเสริมสหกรณ์ เร่งแก้ปัญหาสภาพคล่อง และตรวจสอบปัญหาในทุกด้าน รวมถึงการบังคับใช้ตามข้อระเบียบ พบที่ผ่านมามีบางส่วนที่ไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขระเบียบของสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ชี้แจงสภาพคล่องชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยยังมั่นคง จากกรณีมีข่าวสภาพของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มีปัญหาสภาพคล่องและอยู่ในภาวะเสี่ยง ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ออกมาชี้แจงว่าไม่เป็นความจริง ยืนยันว่ายังมีสภาพคล่องและมั่นคง มีสินทรัพย์รวมกว่า 1 แสนล้านบาท
     
2018 09 10 10 28 51 2018 09 06 10 23 57 2018 08 30 16 35 21
LIVE…การประชุมชี้แจงโครงการปลูกพืชหลังนาสร้างรายได้ให้เกษตรกรผ่านกลไกสหกรณ์ จากห้องประชุมแซฟไฟร์ อิมแพคฟอรั่ม (Hall9) เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กรมส่งเสริมสหกรณ์ ชี้แจงสภาพคล่องชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยยังมั่นคง จากกรณีมีข่าวสภาพของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มีปัญหาสภาพคล่องและอยู่ในภาวะเสี่ยง ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ออกมาชี้แจงว่าไม่เป็นความจริง ยืนยันว่ายังมีสภาพคล่องและมั่นคง มีสินทรัพย์รวมกว่า 1 แสนล้านบาท และมีหนี้เสียไม่ถึงร้อยละ 0.1 เจาะลึกประเด็นร้อน "วิกฤต "สหกรณ์ออมทรัพย์" เผือกร้อนในมือรัฐบาล" รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 น.- 09.30 น.
     
2018 08 29 14 56 34

2018 08 29 14 19 49

 2018 08 24 12 09 52
สหกรณ์การเกษตร ถือว่าเป็นองค์กรของกลุ่มเกษตรกรที่มีส่วนสำคัญอย่างมากในการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในทุกพื้นที่ รัฐบาลจึงจะใช้กลไกของสหกรณ์การเกษตรให้เข้ามาช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตร รวมถึงมีบทบาทในการส่งเสริมอาชีพ สร้างความกินดีอยู่ดีให้กับประชาชน และส่งผ่านความช่วยเหลือจากรัฐบาลไปสู่ประชาชน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB ได้เดินหน้าผลักดันโครงการ “ไมซ์เพื่อชุมชน” (MICE) พื้นที่นำร่อง 35 แห่งทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ครบวงจร และศึกษาดูงานภายในประเทศเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุสาหกรรมไมซ์ของประเทศ ให้เป็นกลไกหลักในการสร้างรายได้เข้าประเทศ พร้อมสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้อุตสาหกรรมไมซ์เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับฐานราก สร้างรายได้สู่ท้องถิ่น พร้อมขยาย และพัฒนาทุกสหกรณ์ทั่วประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป การส่งเสริมธุรกิจชุมชน กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ทีเส็บ ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดตัวโครงการไมซ์เพื่อชุมชน ทั้งสองหน่วยงานจะเข้าไปช่วยกลุ่มสหกรณ์ที่มีศักยภาพให้เข้าสู่ธุรกิจไมซ์ โดยนำจุดเด่นของแต่ละชุมชนมาพัฒนาให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้รองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ คาดว่าปีแรกของการนำร่องโครงการจะมีภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐใช้บริการใน 35 ชุมชนสหกรณ์รวมประมาณ 10,000 คน สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นราว 25 ล้านบาท

     
     icon all cat
     
icon poll2
 
แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ กรมส่งเสริมสหกรณ์icon fb coopnewsicon fb coopshop

banner line cpd
 
ban coopshopth
ban connect led

ban law

 administrative court 

 AERS 2018 08 28 15 35 24
 
 
S 34611206
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การยกเลิกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
และสำเนาทะเบียนบ้าน พ.ศ. 2561
 icon new1
เอกสารชี้แจงกรณีสื่อมวลชนนำเสนอข่าวการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารจัดการและกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนในข้อเท็จจริง กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงขอเรียนชี้แจงทำความเข้าใจ icon new1
การประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ปี 2561 icon new1
กรมส่งเสริมสหกรณ์ชี้แจงขั้นตอนการของบประมาณโครงการไทยนิยมยั่งยืน 
ภารกิจเร่งด่วน กรมส่งเสริมสหกรณ์