A- A A+

 icon music3 i fb i sitemap  i search  i thai  i eng 

logonewcpd V3

new vision cpd88


pic director pichet
pic new book2pic talk dire2

ban actcpd icon all cat

18 ธันวาคม 2560 นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ประยายพิเศษเรื่อง “ยุทธศาสตร์/นโยบายด้านการพัฒนาสหกรณ์สู่การปฏิบัติ”ให้แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับกลาง”รุ่นที่ 5

อ่านต่อ

18 ธันวาคม 2560 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานเปิดอบรม หลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับกลาง”รุ่นที่ 5 ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถ.พิชัย กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

16 ธันวาคม 2560 นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (ธนาคารโคนมทดแทนฝูง) ของชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และตะวันตก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อ่านต่อ

17 ธันวาคม 2560 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ ในหน่วยงาน ให้มีความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544

อ่านต่อ

16 ธันวาคม 2560 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และเลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายสุรจิตต์ อินทรชิต พร้อมด้วยนางสุภาพ ไทยน้อย สหกรณ์จังหวัดน่าน ร่วมกิจกรรม CSR ของบอรด์ ธ.ก.ส.

อ่านต่อ

15 ธันวาคม 2560 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุของคมนตรี เป็นประธานที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง ครั้งที่ 3/2560 วัตถุประสงค์ของการประชุมครั้งนี้เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน

อ่านต่อ

14 ธันวาคม 2560 นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะเดินทางมาประชุมและตรวจเยี่ยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อมอบนโยบายให้กับผู้บริหารและข้าราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์

อ่านต่อ

13 ธันวาคม 2560 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ บรรยายพิเศษ โครงการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตร “เสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมสหกรณ์” รุ่นที่ 11 หลักสูตรฝึกอบรม หมวดที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ หัวข้อ “พบผู้บริหาร” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจในบริบทนโยบายผู้บริหารกรม ทั้งด้านการบริหารงานราชการ และนโยบายการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันสหกรณ์

อ่านต่อ

ผลงานที่ผ่านมา

     
2017 10 05 16 50 24 v001 v002
VTR ผลการดำเนินงานกรมส่งเสริมสหกรณ์
ปี 2560 และยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์
ปี 2561
ผลงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2558 - 2559 การเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจสหกรณ์
        
v003 v2001 v2002
เสริมศักยภาพผู้นำสหกรณ์-กลุ่มเกษตรกร สัมภาษณ์ผู้จัดการ
สหกรณ์การเกษตรเมืองนครนายก
สกก.ทำข้าวถุงขายตรงสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ ข่าวเศรษฐกิจ ครอบครัวข่าว3
     
v2003  Bookcpd 100Y 24jul2560  
ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือกช่วยชาวนา หนังสือสรุปโครงการกิจกรรม๑๐๐ปี   


icon poll2
 
แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ กรมส่งเสริมสหกรณ์icon fb coopnewsicon fb coopshop
banner basket
ban cpd unit 3
ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ คลิกเพื่อดูรายละเอียด icon new1
popup profile001popup profile002popup profile003popup profile004