A- A A+

 icon music3 i fb i sitemap  i search  i thai  i eng 

logonewcpd V3

new vision cpd88

banner info
icon all cat

pic director pichet
pic new book2pic talk dire2
ban good boss

ban actcpd icon all cat

23 มกราคม 2562 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำอนุบัญญัติในการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

อ่านต่อ

23 มกราคม 2562 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อหารือแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน และพิจารณากลั่นกรองสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของกรมส่งเสริมสหกรณ์

อ่านต่อ

22 มกราคม 2562 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมเพื่อซักซ้อมและชี้แจงแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 เขตตรวจราชการที่ 1 ประกอบด้วย จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสระบุรี และจังหวัดอ่างทอง

อ่านต่อ

21 มกราคม 2562 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 1/2562

อ่านต่อ

21 มกราคม 2562 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประสานงานคลัสเตอร์ (CDA) เพื่อผลักดันให้เป็นผู้บริหารเครือข่ายสินค้าสหกรณ์ในยุค 4.0

อ่านต่อ

8 มกราคม 2562 นายเชิดชัย. พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะฯ พาสหกรณ์ผู้ผลิตข้าว ( สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด) และสหกรณ์ผู้ผลิตผลไม้ (สกก. ประตูป่า จำกัด เข้าร่วมงาน International Green week 2019 ณ Messe Berlin กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

อ่านต่อ

18 มกราคม 2562 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.อรพรรณ คงมาลัย ผศ.ดร.อัญณิฐา ดิษฐานนท์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะ ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ

18 มกราคม 2562 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับนายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ และคณะ ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

วิดิทัศน์ผู้บริหาร

     
5 4 3
นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พบปะพูดคุยกับตัวแทนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาในพื้นที่นำร่องที่อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเกษตรกรรายนี้ได้หันมาทดลองปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาเป็นครั้งแรก โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในกระทวงเกษตรและสหกรณ์ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงถึงความสำเร็จตามแผนบริหารโครงการสานพลังประชารัฐสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาว่า ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการนี้ได้มอบหมายให้กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประสานความร่วมมือกันเพื่อขับเคลื่อนโครงการฯนี้ให้เป็นไปตามแนวทางที่วางไว้ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เร่งเชิญชวนเกษตรกรร่วมปลูกข้าวโพดหลังนา ในโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
     
2 1 2018 12 26 22 09 54

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงนำร่องการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาของเกษตรกรในจังหวัดอุตรดิตถ์ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา โดยข้อมูลทั่วประเทศ ณ วันที่ 6 มกราคม 2562 จำนวน97,059 ราย พื้นที่ 815,609 ไร่ คิดเป็น 75% ของพื้นที่การเกษตร ซึ่งถือว่าประสบผลสำเร็จ เนื่องจากผลผลิตที่ได้มีปริมาณสูงถึง 1,200 กก. ต่อไร่ คาดว่าจะได้ผลผลิตรวมถึง 3,400,000 กว่าตัน ถ้าขายที่ความชื้น 27 - 30 จุดรับซื้อที่สหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จำกัด จ.อุตรดิตถ์ รับซื้อในราคาสูงถึง 8 บาท

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงข้าวโพดของนางทองเที่ยง สุดจอม เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์การเกษตรหนองเรือ จำกัด เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ระบุบริษัทจัดซื้อในเครืออาลีบาบา กรุ๊ป จากจีน Win Chain Supply Management ได้เจรจาการค้ากับสหกรณ์ชาวสวนผลไม้ 12 แห่งจากจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด เพื่อวางแผนส่งทุเรียนไทยจำหน่ายผ่านตลาดออนไลน์ในจีน เน้นสินค้าคุณภาพและต้องผ่านมาตรฐาน GAP ความสุกของทุเรียนต้องอยู่ระดับ 80% คาดว่าจะเริ่มส่งทุเรียนรอบแรกได้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 โดยล็อตแรกจะมีปริมาณ 20 ตัน
     
2018 11 21 16 08 28 2018 11 15 10 50 37 2018 10 31 16 34 29
กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูการทำนาปรัง ซึ่งเป็นโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการศึกษาและวางแผนมาหลายปี เนื่องจากที่ผ่านมาความต้องการข้าวโพดที่นำไปเลี้ยงสัตว์ในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่สามารถปลูกได้เพียงพอ สวนทางกับการทำนาที่เกิดปัญหาผลผลิตล้นตลาด และราคาตกต่ำ จึงได้เกิดโครงการนี้ขึ้นเพื่อช่วยสร้างสมดุลให้กับโครงการสร้างการผลิตและภาคการเกษตรของประเทศ กรมส่งเสริมสหกรณ์ (กสส.) และการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง และข้อมูลสารสนเทศด้านการส่งเสริมสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสถลสถานพิทักษ์ อาคาร 1 ชั้น 6 การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร วีดิทัศน์ การสร้างการรับรู้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
     
     
     icon all cat
     
icon poll2
 
แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ กรมส่งเสริมสหกรณ์icon fb coopnewsicon fb coopshop

banner line cpd
 
ban coopshopth
ban connect led

ban law

ban stat growth2561
 
 administrative court 

 AERS 2018 08 28 15 35 24

 
 
 
50730787 1147803598747926 3357729445451399168 n