กรมส่งเสริมสหกรณ์
     Please wait..........
:: กรมส่งเสริมสหกรณ์ - Cooperative Promotion Department ::

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  • sanew2
sanew22
Slideshow CSS by WOWSlider.com v4.8
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ค้นหาสารสนเทศสหกรณ์ สถิติสหกรณ์ คลินิคกฏหมาย กองทุนพัฒนาสหกรณ์ รับสมัครงาน ภาษาไทย English
  

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์

“ มุ่งพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน และทันต่อการเปลี่ยนแปลง ”

 

พันธกิจ

 

      1. ยกระดับคุณภาพและขยายการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวัง
    ของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป

2. ขยายเครือข่ายความร่วมมือและการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและ 
   ต่างประเทศเพื่อการพัฒนาระบบสหกรณ์

3. เร่งรัดการจัดที่ดินและส่งเสริมอาชีพในเขตนิคมสหกรณ์

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกความเป็นสหกรณ์ และการมีส่วนร่วม

5. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางด้านการบริหารจัดการ ทางด้าน
    เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งในระบบสหกรณ์

6. สนับสนุนและคุ้มครองสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการดำเนินงานเพื่อตอบสนองความ
    ต้องการของสมาชิกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้หลักการสหกรณ์สากล และกฎหมาย
    ที่เกี่ยวข้อง

7. ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและบุคลากรให้เอื้อต่อ
    การส่งเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

. เร่งรัด ยกระดับคุณภาพ และขยายการให้บริการแก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป

. สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร สมาชิก และประชาชนทั่วไปได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา

 

. จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

. ร้อยละของสหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

. ร้อยละของกลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

. ร้อยละของจำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนามีอัตราการเพิ่มของปริมาณธุรกิจ

. ร้อยละของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพที่ได้รับการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

. จำนวนนิคมสหกรณ์ที่บรรลุผลตามหลักเกณฑ์การจัดนิคมสหกรณ์

. ร้อยละของจำนวนเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ที่สหกรณ์ได้รับการสนับสนุน

. ร้อยละของจำนวนสหกรณ์ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์เพิ่มขึ้น

 .1 ขยายการถ่ายทอดองค์ความรู้การสหกรณ์ การส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนระบบสหกรณ์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีคุณภาพ
1.2 ขยายเครือข่ายความร่วมมือและการบูรณาการระหว่างหน่วยงานและบุคลากรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาระบบสหกรณ์
1.3 เพิ่มศักยภาพให้กองทุนพัฒนาสหกรณ์และเงินรายได้นิคมสหกรณ์ในบทบาทการส่งเสริม พัฒนา และคุ้มครองสหกรณ์ให้เข้มแข็ง
1.4 ขยายงานและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้กว้างขวางและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
1.5 เร่งรัดการจัดที่ดินและการส่งเสริมอาชีพในพื้นที่นิคมสหกรณ์
1.6 สนับสนุนและคุ้มครองระบบสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทางด้านการเงิน การผลิต การรวบรวม การแปรรูปและการตลาดตามศักยภาพและความสามารถ
1.7 ยกระดับคุณภาพการบริการและผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน และขยายสู่สากล

. เสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นสหกรณ์ การมีส่วน

ร่วม และสนับสนุนการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทาง

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ให้เข้มแข็งในระบบ

สหกรณ์

. สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และประชาชน

ทั่วไปมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในระบบสหกรณ์

. จำนวนเกษตรกร สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

. จำนวนบุคลากรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาความรู้ในเรื่องอุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ อย่างเข้มข้น

. ร้อยละของจำนวนสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เพิ่มขึ้น

. จำนวนเครือข่ายทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

. จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

2.1  สนับสนุน และส่งเสริมให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสร้างเครือข่ายพันธมิตรเพื่อสร้างโอกาสให้กับองค์กรและสมาชิก
2.2 รณรงค์ สร้างองค์ความรู้และความเข้าใจกับบุคลากรของสหกรณ์และประชาชนทั่วไปให้เกิดศรัทธาในอุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
2.3 เสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามหลักการสหกรณ์ และหลักธรรมาภิบาล
2.4 วางระบบรองรับนโยบายภาครัฐ และผลกระทบจากภัยธรรมชาติรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม
2.5 สนับสนุนการบัญญัติกฎหมายสหกรณ์เพิ่มเติม และ/หรือแก้ไขกฎหมายสหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างมีส่วนร่วม ให้เอื้อต่อการดำเนินงานของสหกรณ์ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

. สนับสนุนระบบสหกรณ์ให้เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน ท้องถิ่นและประเทศ

. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชนท้องถิ่นและประเทศ

. ร้อยละของปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ

(GDP)

. จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมทางเศษฐกิจและสังคมกับชุมชน และท้องถิ้น

 

 3.1 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานและ/หรือสถาบันการศึกษาในการศึกษาวิจัย กำหนดหลักสูตร และ/หรือพัฒนาบุคลากรด้านการสหกรณ์อย่างเป็นระบบ
3.2 ขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมของระบบสหกรณ์ พัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเชื่อมโยงกับกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่น และประเทศ
3.3 สร้างพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาสหกรณ์
3.4 สนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการสหกรณ์

. ปรับโครงสร้างองค์กร พัฒนาบุคลากร และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

 

. เป็นหน่วยงานที่มีขีดสมรรถนะสูง และมีความพร้อมในการดำเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

 

. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (ร้อยละโดยเฉลี่ย)

 4.1 ผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงโคงสร้างกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้มีความเป็นอิสระในขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสหกรณ์
4.2 พัฒนาสมรรถนะและสร้างเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career path) อย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดขวัญกำลังใจแก่บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์
4.3 ศึกษา วิจัย กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสหกรณ์ และขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
4.4 สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางในการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ

 

    

 


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2557 กรมส่งเสริมสหกรณ์
เลขที่ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2281-3095,0-2281-1900 โทรสาร 0-2282-6078
แสดงผลได้ดีกับเว็บบราวเซอร์ Firefox , Chrome , Safari