:: กรมส่งเสริมสหกรณ์ - Cooperative Promotion Department ::

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  • sanew1
  • sanew6
  • sanew5
sanew77 sanew88 sanew55
Slideshow CSS by WOWSlider.com v4.8
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ค้นหาสารสนเทศสหกรณ์ สถิติสหกรณ์ คลินิคกฏหมาย กองทุนพัฒนาสหกรณ์ รับสมัครงาน ภาษาไทย English
หน้าหลักกระทู้
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษา พ.ศ.2548
เพื่อความสอดคล้องกับระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการและกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ รัฐมนตรีฯ(นายจาตุรนต์ ฉายแสง)จึงวางระเบียบไว้ สาระสำคัญ คือ กิจกรรมสหกรณ์ = การจัดกิจกรรมตามหลักการสหกรณ์ สถานศึกษา = สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ยกเว้นสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลในสายบังคับบัญชาของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ฯ
ข้อ 5 ให้สถานศึกษาส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษา โดยมีนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลลากรทางการศึกษาเป็นสมาชิก
ข้อ 6 ให้สถานศึกษาจัดทำบัญชีตามวิธีการสหกรณ์ รวมถึงออกข้อบังคับกิจกรรมสหกรณ์ของสถานศึกษานั้น ๆ โดยความควบคุมของสถานศึกษา
นำเสนอเพื่อเป็นข้อมูลของนักส่งเสริมสหกรณ์
โดย : พลังบวก - (21/07/2553 13:09:08)
IP: 182.52.20.3

ความเห็นที่ 1
แล้วไง
โดย : สงสัย - (21/07/2553 13:37:15)
IP: 118.174.53.252

ความเห็นที่ 2
นำเสนอเพื่อเป็นข้อมูลของนักส่งเสริมสหกรณ์
โดย : พลังบวก - (21/07/2553 14:15:44)
IP: 182.52.20.3

ความเห็นที่ 3
นักส่งเสริมสหกรณ์มีหน้าที่อย่างนั้นด้วยหรือ อ้างอิงตามอะไรกันคะ
โดย : สงสัย - (21/07/2553 14:18:52)
IP: 118.174.53.252

ความเห็นที่ 4
กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีภารกิจในการส่งเสริม เผยแพร่ ให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 – 2554) กำหนดแผนปฏิบัติงาน การจัดค่ายเยาวชนสหกรณ์ และการจัดกิจกรรมสหกรณ์แก่เยาวชนผ่านเครือข่ายการศึกษา ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมให้คนในชาติศรัทธาและเชื่อมั่นในคุณค่าสหกรณ์ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แผนงานที่ 3 แผนงานสร้างคุณค่าสหกรณ์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นกระบวนการ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้กำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์กรม ฯ ในมิติคุณภาพการให้บริการกลยุทธที่ 2.1.1(4) โครงการพัฒนาศักยภาพส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ไว้เช่นเดียวกัน
โดย : พลังบวก - (21/07/2553 15:30:48)
IP: 182.52.20.3

ความเห็นที่ 5
ขอบคุณคุณพลังบวกที่นำความรู้มาบอกกล่าว แต่ถ้ายังมีคนในความเห็นที่3อยู่กรมไม่พัฒนาแน่ เพราะหน้าที่ตัวเองยังไม่รู้เลย ว่าหน้าที่หลักคือการส่งเสริมเผยแพร่หลักการวิธีการสหกหรณ์แก่สมาชิกนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไป
โดย : นักสหกรณ์แก่ ๆ - (21/07/2553 15:53:10)
IP: 125.27.147.165

ความเห็นที่ 6
นอกจากโรงเรียนที่มีกิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์ตามโครงการฯ สมเด็จพระเทพฯ แล้ว ยังไม่เห็นมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมดังกล่าวเลย มีแผนงานฯ ที่ว่าช่วยบอกที
โดย : สงสัย - (21/07/2553 15:54:52)
IP: 118.174.53.252

ความเห็นที่ 7
กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดย สทส.ดำเนินการอย่างเป็นระบบ คือ
1.ปรับพัฒนาคู่มือจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
2. นิเทศครูทั่วประเทศตามคู่มือมาตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน รวม 4,600 คน/โรงเรียน
3. ครูจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ ทั้งภาควิชาการและปฏิบัติการโดยการจัดให้มีสหกรณ์นักเรียน
4. สสจ.สทส.ศน.ร่วมกันประเมินโรงเรียนต้นแบบการสหกรณ์
5. ประกาศผล มอบโล่ โรงเรียนต้นแบบการสหกรณ์ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด
6. โรงเรียนต้นแบบการสหกรณ์ ร่วมกันจัดวันสหกรณ์นักเรียน (7 มิย.)
7. ในปี 2554 โรงเรียนต้นแบบการสหกรณ์ และโรงเรียนในโครงการฯ ร่วมกันจัดวันสหกรณ์นักเรียน 7 มิถุนายน 2554 ที่ส่วนกลาง
โดย : พลังใจ - (21/07/2553 17:25:08)
IP: 182.52.20.3

ความเห็นที่ 8
สสจ. สทส. ศน. ทำ กรมไม่ได้ทำ
โดย : สงสัย - (21/07/2553 20:24:46)
IP: 125.24.215.44

ความเห็นที่ 9
สำนักงานสหกรณ์จังหวัด สำนักพัฒนาฯโดยศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1-20 และศึกษานิเทศหรือผู้แทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ แต่ละหน่วยงานร่วมกันดำเนินการในขั้นตอนที่ 4 แต่ละหน่วยงานปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมของกระทรวง หน่วยงานของเราก็เช่นกัน
โดย : พลังพลัง - (22/07/2553 10:23:19)
IP: 182.52.16.56

ความเห็นที่ 10
คุณ คห.3 และคห. 8 น่าจะไม่ใช่คนเดียวกันแต่ท่านไม่สร้างสรรแล้วยังเอาเท้ารานำ สสจ.สทส.และบุคคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ไม่ใช่คนของกรมส่งเสริมสหกรณ์หรือ แล้วบอกว่ากรมฯไม่ได้ทำ คุณคือใคร
โดย : หมากสุก - (22/07/2553 10:54:08)
IP: 125.27.84.3

ความเห็นที่ 11
ให้ครูเป็นสมาชิกสหกรณ์ในโรงเรียนได้ด้วยเหรอคะ
โดย : ครูสอนวิชาสหกรณ์ - (22/07/2553 14:37:11)
IP: 125.26.181.29

ความเห็นที่ 12
สหกรณ์นักเรียนเป็นกิจกรรมหนึ่งสำหรับประกอบการจัดการเรียนรู้ โดยตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการว่าไว้เช่นนั้น สำหรับการปฏิบัติจริงครูจะแสดงบทบาทสมาชิกโดยถือหุ้น ซื้อสินค้า ออมทรัพย์ และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสหกรณ์นักเรียน ส่วนบทบาทการบริหารครูจะเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการสหกรณ์นักเรียน
โดย : ตามที่เห็น - (22/07/2553 15:53:10)
IP: 182.52.21.125

ความเห็นที่ 13
จากประสบการณ์ที่ได้เข้าร่วมงานโครงการส่งเสริมสหกรณ์ ภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุุมารี มา เป็นเวลา 17 ปี ตั้งแต่ติดตามผลโครงการ แล้วมาร่วมปฏิบัติงานจริง

สหกรณ์ในโรงเรียน ที่ให้เรียกว่า สหกรณ์นักเรียน นั้นเพื่อต้องการให้ครู และภารโรง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน ไม่ต้องเข้ามาเป็นสมาชิกสหกรณ์นักเรียน

เพราะการเข้ามาเป็นสมาชิกของ ครู ภารโรง และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน

จะทำให้นักเรียนขาดความเป็นอิสระในการตัดสินใจ จากการประชุม ทั้งการประชุมใหญ่และการประชุมคณะกรรมการ

และยังจะต้องหาเหตุผล ที่ไม่ค่อยหนักแน่นมาแจ้งแก่นักเรียน ว่า ครูเป็นสมาชิกแล้วทำไมไม่ลงสมัครกรรมการ ซึ่งไม่เป็นแบบอย่างของสมาชิกที่สมบูรณ์ และเหตุผลอีกหลายอย่าง

จึงไม่แนะนำให้ครู ภารโรง และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์นักเรียน ที่มุ่งเน้นเป็นที่ฝึกปฏิบัติสร้างทักษะวิชาสหกรณ์ของนักเรียนครับ

พีระพงศ์ วาระเสน บ๊อบบี้ นักวิชาการสหกรณ์
โดย : สุดท้่ายตายทุกคน - (22/07/2553 18:25:27)
IP: 125.24.217.176

ความเห็นที่ 14
ยัง เฉียบคม เหมือนเคยนะพี่สุดท้ายตายทุกคน
โดย : ชมชอบ - (22/07/2553 21:38:13)
IP: 180.180.135.64

ความเห็นที่ 15
โรงเรียน ตชด.เป็นไปตามที่คุณพีระพงศ์ให้ข้อมูลโดยมีที่มาจากการแนะนำส่งเสริม ในส่วนของโรงเรียน สพฐ. ตามระเบียบกระทรวงศึกษากำหนดไว้ให้เป็นสมาชิกได้ เท่าที่ศึกษาพบข้อดีคือครู นักเรียน ไม่แยกออกจากกัน ทำให้เกิดการเรียนรู้ความต้องการและการสนองความต้องการของคนโดยระบบสหกรณ์ได้ในทุกวัยหลายตำแหน่งหลากบทบาท ครูจะช่วยเรื่องหุ้นได้ดี ครูไม่ทอดทิ้งสหกรณ์เพราะเป็นเจ้าของอยู่ด้วย เมื่อเปลี่ยนสมาชิกเพราะนักเรียนออกครูก็ยังอยู่สร้างความต่อเนื่องได้ดี ผู้ปกครองมีส่วนร่วมเพราะเชื่อมั่นในครู เป็นต้น แต่ก็มีข้อสังเกตเช่นครูซื้อมาก ออมมากได้เฉลี่ยคืนมาก ครูกู้เงินออม ทั้งนี้น่าจะอยู่ที่การกำหนดขอบเขตของครูว่าต้องการให้นักเรียนได้เรียนรู้การสหกรณ์ลึกซึ้งด้วยการปฏิบัติจริงด้วยตนเองเพียงใด เทียบเคียงดูแล้วก็คล้ายกับการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ของเราที่สหกรณ์จัดตั้งใหม่เราก็เข้าไปมีบทบาทมาก แต่เมื่อดำเนินการได้สักระยะเราก็ลดบทบาท บทบาทของครูก็น่าจะเช่นเดียวกันเพียงแต่มีสภาพแตกต่างกัน
โดย : พละกำลัง - (23/07/2553 11:00:40)
IP: 182.52.21.125

ความเห็นที่ 16
สรุปยังไงคะ จะให้ครูเป็นสมาชิกสหกรณ์ได้หรือไม่ จะได้ไปแนะนำให้ถูกต้องค่ะ
โดย : ครูสอนวิชาสหกรณ์ - (23/07/2553 13:11:34)
IP: 125.26.162.126

ความเห็นที่ 17
โรงเรียนสังกัด สพฐ.เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 5
โดย : ครับ - (23/07/2553 15:01:53)
IP: 182.52.21.125

ความเห็นที่ 18
สหกรณ์ในโรงเรียน สพฐ. ยังเป็นแหล่งผลประโยชน์ของโรงเรียน เหมือนเดิมอยู่หรือเปล่า ถ้าครูและเจ้าหน้าที่ยังเป็นสมาชิก ก็หากำไรมาก ๆ เอามาเป็นสวัสดิการโรงเรียน
โดย : หลวม - (23/07/2553 20:23:56)
IP: 125.24.212.247

ความเห็นที่ 19
เป็นดังความคิดเห็นที่ 18 แล้วเด็กนักเรียนจะได้อะไร บริหารเป็นไหม จะได้ปฏิบัติเรื่องสหกรณ์เพียงเป็นหุ่นยนต์นักเรียน
โดย : ห้องหุ่น - (24/07/2553 07:43:25)
IP: 125.25.221.129

ความเห็นที่ 20
เป็นได้กู้ฝากฃื้อก็ได้ครับ
โดย : เด็ก กพด. - (26/07/2553 03:33:12)
IP: 118.172.123.31

ความเห็นที่ 21
ให้ครูเป็นสมาชิก ให้ผู้ปกครองเป็นสมาชิก ให้นักเรียนเป็นสมาชิก ให้ภารโรงเป็นสมาชิก ให้เจ้าหน้าที่เป็นสมาชิก แล้ว ตั้งเป็นสหกรณ์เครดิตยูเนียนโรงเรียน xxx จำกัด จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ซะตามกฏหมายสหกรณ์ อยาได้หลีกเลียง เอานักเรียนบังหน้าเลย โยม
โดย : วันนี้วันพระ - (26/07/2553 06:56:10)
IP: 125.24.237.46

ความเห็นที่ 22
เห้นด้วยกับ คคห. 21 ถ้าจะใช้คำว่า สหกรณ์ ก็ต้องจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ ไม่อย่างนั้นผิดกฏหมายสหกรณ์ ถ้าจะไม่จดทะเบียนต้องใช้คำว่า กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ถ้าใช้คำว่ากิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ก็นักเรียนทำ ครูเป็นที่ปรึกษา ผู้ปกครองไม่ต้องยิ่ง ภารโรงไม่ต้องเกี่ยว
โดย : เลือกเอา - (26/07/2553 07:28:20)
IP: 125.24.187.167

ความเห็นที่ 23
ถ้าระเบียบกระทรวงศึกษา ขัดกับ พระราชบัญญัติสหกรณ์ ก็ต้องยึดพระราชบัญญัติสหกรณ์เป็นสำคัญ
โดย : เลือกเอา - (26/07/2553 07:31:23)
IP: 125.24.187.167

ความเห็นที่ 24
http://www.burbagssale2013.com/ Burberry Outlet
http://www.cheaphollistersale.co.uk/ Cheap Hollister Clothes
http://www.coachblackfriday2014.com/ Coach Black Friday
http://www.coach-storeoutletonline.com/ Coach Black Friday 2013
http://www.coachcoachoutlet.com/ Coach Cyber Monday
http://www.coachxfactory.com/ Coach Factory
http://www.coach-factoryoutletonline.net/ Coach Outlet Factory
http://www.coach-outletusa.com/ Coach Outlet USA
http://www.coach-pursesfactory.com/ Coach Purses Factory
http://www.coachpurseusa.com/ Coach Purses USA
http://www.coach-storeoutlet.com/ Coach Store Outlet
http://www.coachxpursesonsale.com/ Coach Purses On Sale
http://www.discountbeatsbydresale.com/ Monster Beats Outlet
http://www.louis-vuittonblackfriday.com/ Louis Vuitton Outlet
http://www.lv-guccishoesfactory.com/ Louis Vuitton Factory
http://www.marcjacobsonsale.com/ Marc Jacobs On Sale
http://www.mcmworldwides.com/ MCM Outlet
http://www.mcmoutlet-jp.com/ MCM 店铺
http://www.oakleysunglassesfactory.com/ cheap oakley sunglasses
http://www.michaelkorsmas.com/ Michael Kors Outlet
http://www.michaelkors.so/ Michael Kors Outlet
http://www.michaelkorsfactory-store.com/ Michael Kors Factory
http://www.michaelkorsoutletr.com/ Michael Kors Outlet
http://www.michael-korsfactoryonline.com/ Michael Kors Factory Online
http://www.newcoachfactory.com/ Coach Factory Outlet
http://www.north-faceoutletonlines.net/ North Face Outlet Online
http://www.polo-outletstore.com/ Polo Outlet Store
http://www.ralphlaurenuker.com/ Ralph Lauren UK
http://www.saclongchamppairs.com/ Sac Longchamp Pairs
http://www.tcoachoutletonline.com/ Coach Outlet Online
http://www.the-coachfactoryoutlet.com/ Coach Factory Oultet
http://www.uggaustralia.cc/ Ugg Australia
http://www.barbour-jacketsoutlet.com/ Barbour Jackets Outlet Online
http://www.canada-gooser.com/ Canada Goose Outlet
http://www.guccishoes-factorys.net/ Gucci Outlet Online
http://www.michaelkors-states.com/ Michael Kors Outlet
http://www.moncler-clearance.com/ Moncler Clearance
http://www.moncler-jacketsoutletonline.com/ Moncler Jackets Outlet Online
http://www.northsclearance.com/ North Clearace Outlet
http://www.ralph-pololaurens.com/ Polo Ralph Lauren Outlet Online
http://www.woolrich-clearance.com/ Woolrich Clearance
http://www.cvshopfactory.com/ shop.coachfactory.com
http://www.mksfactoryoutlet.com/ Michael Kors Factory Outlet
http://www.zxcoachoutlet.com/ Coach Outlet Online USA
http://www.thebeatsbydre.com/ Beats by Dre
http://www.newoutletonlinemall.com/ Coach Purses Outlet Online
http://www.clickmichaelkors.com/ Michael Kors USA
http://www.cmichaelkorsoutlet.com/ Michael Kors Outlet USA
โดย : POLO - (21/04/2557 07:39:10)
IP: 126.126.251.221

ความเห็นที่ 25
Ralph Lauren UK, http://www.polo-ralphlaurensoutlet.com/
โดย : mk - (30/04/2557 09:37:02)
IP: 208.107.61.101

ความเห็นที่ 26
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
[url=http://bueroonline.ch/pelmen/bvlgari/index.html]???? ???[/url]
โดย : ???? ??? - (26/06/2557 09:59:04)
IP: 31.204.154.144

ความเห็นที่ 27
http://www.superbagsmarket.com/
http://www.superbagsmarket.com/louis-vuitton-bags-c-1.html
http://www.superbagsmarket.com/hermes-bags-c-2.html
http://www.superbagsmarket.com/prada-bags-c-3.html
http://www.superbagsmarket.com/chanel-bags-c-4.html
http://www.superbagsmarket.com/gucci-bags-c-5.html
http://www.superbagsmarket.com/burberry-bags-c-6.html
http://www.superbagsmarket.com/celine-bags-c-7.html
http://www.superbagsmarket.com/balenciaga-bags-c-8.html
http://www.superbagsmarket.com/christian-dior-bags-c-9.html
http://www.superbagsmarket.com/chloe-bags-c-10.html
http://www.superbagsmarket.com/bvlgari-bags-c-11.html
http://www.superbagsmarket.com/bally-bags-c-12.html
http://www.superbagsmarket.com/coach-bags-c-13.html
http://www.superbagsmarket.com/michael-kors-bags-c-14.html
http://www.superbagsmarket.com/mcm-bags-c-15.html
http://www.superbagsmarket.com/fendi-bags-c-16.html
http://www.superbagsmarket.com/mulberry-bags-c-17.html
http://www.superbagsmarket.com/marc-jacobs-bags-c-18.html
http://www.superbagsmarket.com/miu-miu-bags-c-19.html
http://www.superbagsmarket.com/ysl-bags-c-20.html
http://www.superbagsmarket.com/tory-burch-bags-c-21.html
http://www.superbagsmarket.com/givenchy-bags-c-22.html
http://www.superbagsmarket.com/ferragamo-bags-c-23.html
http://www.superbagsmarket.com/lancel-bags-c-24.html
http://www.superbagsmarket.com/loewe-bags-c-25.html
http://www.superbagsmarket.com/tods-bags-c-26.html
http://www.superbagsmarket.com/paul-smith-bags-c-27.html
http://www.superbagsmarket.com/dg-bags-c-28.html
http://www.superbagsmarket.com/alexander-wang-bags-c-29.html
http://www.superbagsmarket.com/bottega-veneta-bags-c-30.html
http://www.superbagsmarket.com/specials.html
http://www.guccishoesuk-2014.net/
http://www.superbagsmarket.com/
http://www.ralph-laurensale.com/
http://www.oakley-sunglassfactory.com/
http://www.michaelusakors.com/
http://www.beatsbydreoutlet.net/
http://www.polo-tshirts.com/
http://www.nike-jordanshoes.com/
http://www.northsclearance.com/
http://www.michaelkorsstates.com/
http://www.ralph-laurenhome.com/
http://www.polooutlet-store.com/
http://www.canada-gooser.com/
http://www.coach-blackfriday.net/
http://www.monsterbeatsbydres.com/
http://www.michaelkors.so/
http://www.burberrybags2014.com/
http://www.coach-factoryoutlets.net/
http://www.salongchamppairs.com/
http://www.north-faceoutlet.us.com/
http://www.barbour-jacketsoutlet.com/
http://www.coach-factory.net/
http://www.moncler-jacketsoutletonline.com/
http://www.mcmworldwides.com/
http://www.woolrich-clearance.com/
http://www.moncler-clearance.com/
โดย : mk - (05/08/2557 15:22:05)
IP: 216.18.211.165

ความเห็นที่ 28
f
<a href="http://www.louisvuittonoutlettca.com" >Louis Vuitton Handbags</a>
โดย : Louis Vuitton Handbags - (01/10/2557 13:02:59)
IP: 27.150.222.31

ความเห็นที่ 29
hermes replica scarves http://compassionbo.com/images/hermes-replica-with-box--2848.html replica birkin bags cheap in uk tvtlys
โดย : hermes replica scarves - (06/10/2557 19:55:27)
IP: 62.210.78.197

ความเห็นที่ 30
She says great leaders embrace the power of speech.
<a href="http://www.louisvuitton-bagsonlinee.net" >louis vuitton coin pouch</a>
[url=http://www.louisvuitton-bagsonlinee.net]louis vuitton coin pouch[/url]
โดย : louis vuitton coin pouch - (08/10/2557 04:59:42)
IP: 222.1.53.233

ความเห็นที่ 31
iEl3E4 http://www.QS3PE5ZGdxC9IoVKTAPT2DBYpPkMKqfz.com
โดย : horny - (09/10/2557 21:32:39)
IP: 188.143.232.111

ความเห็นที่ 32

http://www.shopbestgoods.com/
http://www.bestcustomsonline.com/
http://www.nike-jordanshoes.com/
http://www.polo-tshirts.com/
http://www.burberry-factory.com/
http://www.kate-spades.com/
http://www.barbour-factory.com/
http://www.coachlosangeles.com/
http://www.official-coachoutlet.com/
http://www.louisvuittonas.com/
http://www.burberryoutlet2014.com/
http://www.official-mkoutlet.com/
http://www.official-pradaoutlet.com/
http://www.beatsbydreoutlet.net/
http://www.michaelkorsus.com/
http://www.northsclearance.com/
http://www.ralph-laurensale.com/
http://www.gucci-shoesuk2014.com/
http://www.michael-korsusa.com/
http://www.polo-outlets.com/
http://www.hermes-outletonline.com/
http://www.ralphslauren.co.uk/
http://www.marcjacobsonsale.com/
http://www.mcmworldwides.com/
http://www.salongchamppairs.com/
http://www.canada-gooser.com/
http://www.michaelkors.so/
http://www.oakley-sunglassoutlet.com/
http://www.north-faceoutlets.net/
http://www.moncler-clearance.com/
http://www.woolrich-clearance.com/
http://www.barbour-jacketsoutlet.com/
http://www.moncler-jacketsoutletonline.com/
http://www.monsterbeatsbydres.net/
http://www.lv-guccishoesfactory.com/
http://www.cheapdiscountoutlet.com/
http://www.coachsfactoryoutlet.com/
http://www.coach-blackfriday2014.com/
http://www.coach-storeoutletonline.com/
http://www.coach-factorysoutletonline.com/
http://www.coachccoachoutlet.com/
http://www.coach-factories.net/
http://www.coach-pursesoutletonline.com/
http://www.coach-outletsusa.com/
http://www.zxcoachoutlet.com/
http://www.mischristmas.com/
http://www.misblackfriday.com/
http://www.newoutletonlinemall.com/
http://www.ralphlaurenepolo.com/
http://michaelkorsoutlet.mischristmas.com/
http://mcmbackpack.mischristmas.com/
http://monsterbeats.mischristmas.com/
http://northfaceoutlet.mischristmas.com/
http://mk.misblackfriday.com/
http://coachoutlet.misblackfriday.com/
http://coachfactory.misblackfriday.com/
http://uggaustralia.misblackfriday.com/
http://coachpurses.misblackfriday.com/
http://coachusa.misblackfriday.com/
http://coach.misblackfriday.com/
http://michaelkorss.misblackfriday.com/
http://michaelkors.misblackfriday.com/
http://airmax.misblackfriday.com/
http://michael-kors.misblackfriday.com/
http://t.co/1PJuejI1ys
http://t.co/FYm2MxWwLM
https://twitter.com/CoachOutlet2014
https://www.facebook.com/coachoutletstoreonline
https://www.facebook.com/ralphlaurenoutletonline
โดย : sd - (10/10/2557 10:59:20)
IP: 126.19.117.196

ความเห็นที่ 33
The difference is ab aeb
<a href="http://www.okelysuglassesmodo.net" >Oakley Cipher 3</a>
[url=http://www.okelysuglassesmodo.net]Oakley Cipher 3[/url]
โดย : Oakley Cipher 3 - (10/10/2557 21:33:29)
IP: 27.159.237.159

ความเห็นที่ 34
The difference is ab aeb
<a href="http://www.oakleysunglassescnc.name" >Oakley The Original O</a>
[url=http://www.oakleysunglassescnc.name]Oakley The Original O[/url]
โดย : Oakley The Original O - (10/10/2557 21:34:18)
IP: 27.159.237.159

ความเห็นที่ 35
The difference is ab aeb
<a href="http://www.oakleysunglassesmodo.com" >76TH ANNUAL OAKLEY RODEO AND 4TH OF JULY CELEBRATION</a>
[url=http://www.oakleysunglassesmodo.com]76TH ANNUAL OAKLEY RODEO AND 4TH OF JULY CELEBRATION[/url]
โดย : 76TH ANNUAL OAKLEY RODEO AND 4TH OF JULY CELEBRATION - (10/10/2557 21:34:20)
IP: 27.159.237.159

ความเห็นที่ 36
The difference is ab aeb
<a href="http://www.oakleysunglassesviews.com" >Oakley Persevere Tank</a>
[url=http://www.oakleysunglassesviews.com]Oakley Persevere Tank[/url]
โดย : Oakley Persevere Tank - (10/10/2557 21:47:44)
IP: 27.159.237.159

ความเห็นที่ 37
oakley gascan
<a href="http://www.oakelysunglassesmod.net" >Oakley Dresses and Rompers for Women</a>
[url=http://www.oakelysunglassesmod.net]Oakley Dresses and Rompers for Women[/url]
โดย : Oakley Dresses and Rompers for Women - (10/10/2557 21:53:48)
IP: 27.159.237.159

ความเห็นที่ 38
The difference is ab aeb
<a href="http://www.oakleysunglassesviews.com" >Oakley Descend 19</a>
[url=http://www.oakleysunglassesviews.com]Oakley Descend 19[/url]
โดย : Oakley Descend 19 - (11/10/2557 06:55:24)
IP: 27.159.237.159

ความเห็นที่ 39
F4u28Q http://www.QS3PE5ZGdxC9IoVKTAPT2DBYpPkMKqfz.com
โดย : john - (15/10/2557 19:10:49)
IP: 62.210.78.209

ความเห็นที่ 40
Band-Aids are one way to protect your toes in pumps from blisters or other pressure points. They are great in emergency situations to reduce skin irritation and friction.
<a href="http://www.experienceliquid.com/EntityHelper/kobe-sneakers.aspx" >kobe Bryant Sneakers</a>
[url=http://www.experienceliquid.com/EntityHelper/kobe-sneakers.aspx]kobe Bryant Sneakers[/url]
โดย : kobe Bryant Sneakers - (18/10/2557 12:24:31)
IP: 140.237.4.91

ความเห็นที่ 41
louis vuitton purse prices
<a href="http://www.louisvuittonoutletine.com" >louis vuitton louis vuitton handbags</a>
[url=http://www.louisvuittonoutletine.com]louis vuitton louis vuitton handbags[/url]
โดย : louis vuitton louis vuitton handbags - (18/10/2557 23:19:03)
IP: 110.86.185.83

ความเห็นที่ 42
<a href="http://www.http://www.louisvuittonoutletincn.com/louis-vuitton-m40324-p-168.html"><strong>louis vuitton employment market</strong></a>
<a href="http://www.louisvuittonoutletcsc.com/" >louis vuitton purses for cheap</a>
[url=http://www.louisvuittonoutletcsc.com/]louis vuitton purses for cheap[/url]
โดย : louis vuitton purses for cheap - (19/10/2557 06:21:44)
IP: 110.86.185.83

ความเห็นที่ 43
"Then once i ended up being out in South Africa for your Earth Mug finals truly, I'd been coming to Kenny Dalglish. A few Three or more Tanner Sayler sculpted the center outside of Landram period blueprints. Saylor along with Wonderful either didn't play hockey.
<a href="http://www.air-trac.com/images/supra.php?supra-tk-society-high-tops-all-red-patent-p-575.html" >supra tk society high tops all redatent</a>
[url=http://www.air-trac.com/images/supra.php?supra-tk-society-high-tops-all-red-patent-p-575.html]supra tk society high tops all redatent[/url]
โดย : supra tk society high tops all redatent - (19/10/2557 19:13:24)
IP: 117.26.199.55

ความเห็นที่ 44
The earlier park properties are located museums and galleries in our historical background and proof of the consumer stories of each and every farmer as well as spouse and children who as soon as worked well these folks. Different types regarding barns arose with different functions. There was lugging barns, The english language wheat barns, take advantage of barns, A language like german multiuse barns, plus tobacco and veggie barns. All specified for the particular intent, however throughout the years several happen to be refitted with regard to more recent utilizes.
<a href="http://www.air-trac.com/images/supra.php?supra-skytop-redblackwhitesupra-skytop-redblackwhite-p-108.html" >supra skytop redblackwhitesupra skytop redblackwhite</a>
[url=http://www.air-trac.com/images/supra.php?supra-skytop-redblackwhitesupra-skytop-redblackwhite-p-108.html]supra skytop redblackwhitesupra skytop redblackwhite[/url]
โดย : supra skytop redblackwhitesupra skytop redblackwhite - (19/10/2557 19:55:27)
IP: 117.26.199.55

ความเห็นที่ 45
Sodium Body of water Location Opiate obsession takes a overwhelming price on the communities. Guiding alcohol addiction, opiate addiction could be the most significant simple addressed obsession in today's world. Although a new Ut structured nonprofit announced a guy Mondy morning hours, who was simply a good recipient of it's can help.
<a href="http://www.air-trac.com/images/supra.php?new-supra-tk-society-sale-black-p-217.html" >new supra tk society sale black</a>
[url=http://www.air-trac.com/images/supra.php?new-supra-tk-society-sale-black-p-217.html]new supra tk society sale black[/url]
โดย : new supra tk society sale black - (19/10/2557 20:11:38)
IP: 117.26.199.55

ความเห็นที่ 46
Placing downspout extension cables to be able to tv channel mineral water several metres in your own home may make a significant difference. If you don't have a new downspout every place of the property, including a further one could minimize the amount of waters coming into the particular ground at all the other places, and minimize the possibilities of around soaked dirt.
<a href="http://www.air-trac.com/images/supra.php?supra-strapped-ns-blackgold-p-587.html" >http://www.air-trac.com/images/supra.php?supra-strapped-ns-blackgold-p-587.html</a>
[url=http://www.air-trac.com/images/supra.php?supra-strapped-ns-blackgold-p-587.html]http://www.air-trac.com/images/supra.php?supra-strapped-ns-blackgold-p-587.html[/url]
โดย : http://www.air-trac.com/images/supra.php?supra-strapped-ns-blackgold-p-587.html - (19/10/2557 20:25:13)
IP: 117.26.199.55

ความเห็นที่ 47
Your five. Posting Content. Also called your sales letter.
<a href="http://www.air-trac.com/images/supra.php?supra-henry-bronze-tuf-mens-shoes-p-424.html" >http://www.air-trac.com/images/supra.php?supra-henry-bronze-tuf-mens-shoes-p-424.html</a>
[url=http://www.air-trac.com/images/supra.php?supra-henry-bronze-tuf-mens-shoes-p-424.html]http://www.air-trac.com/images/supra.php?supra-henry-bronze-tuf-mens-shoes-p-424.html[/url]
โดย : http://www.air-trac.com/images/supra.php?supra-henry-bronze-tuf-mens-shoes-p-424.html - (19/10/2557 20:38:39)
IP: 117.26.199.55

ความเห็นที่ 48
When I originally commented I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a comment is added I receive 4 emails with the same comment. There has to be a way you can remove me from that service? Many thanks!
rivenditori zaini north face http://swimcas.com/images/it-northface/X7eFxNXFZE/
โดย : rivenditori zaini north face - (05/11/2557 12:53:07)
IP: 112.18.171.106

ความเห็นที่ 49
Today, even with an impact on the world market.
<a href="http://www.oxenchem.com/aboutus/cheap-kd-Shoes.php" >Kd 6</a>
[url=http://www.oxenchem.com/aboutus/cheap-kd-Shoes.php]Kd 6[/url]
โดย : Kd 6 - (19/11/2557 10:02:01)
IP: 218.206.83.89

ความเห็นที่ 50
The particular Issue, recorded while in the Outlet Judge with Make Nation, claims of which Northwestern Obituary Medical facility, Northwestern Health University Groundwork, in addition to Robert B.
http://sidctt.com/Images/nike20973.html http://sidctt.com/Images/nike20973.html
โดย : http://sidctt.com/Images/nike20973.html - (20/11/2557 17:21:49)
IP: 222.77.202.25

ความเห็นที่ 51
Soon after numerous years of the Masters\'methods, the shoe-flying abilities in a able degree, and anon his name was a term.
<a href="http://enrichprofessional.com/about/cheap-lebron-shoes.html" >Lebron 12 Shoes</a>
[url=http://enrichprofessional.com/about/cheap-lebron-shoes.html]Lebron 12 Shoes[/url]
โดย : Lebron 12 Shoes - (21/11/2557 05:20:40)
IP: 125.78.199.41,

ความเห็นที่ 52
Capitol Changes Throughout Products
north face skiing http://www.boudoirinteriors.com/our/northface/northfacejacket2980.html
โดย : north face skiing - (26/11/2557 13:21:05)
IP: 27.153.168.60

ความเห็นที่ 53
Members of the particular Redevelopment Compensation afforded his or her authorization Fri plus in his or her chat as well indicated that they must look at how Income tax Rise Finance capital will likely be applied to your immediate future when the area encounters money shortfalls. The normal Authorities is going to elect over the understanding Monday. (AP) ? Officials Groundwork. That's inside 1912. At the end of Present cards, by way of example, two dozen health professionals amassed upon environs to learn about an important advance in treating bies by using a improvement enterprise prefer to construct a technological know-how area to be able to bait investigation laboratories and high technological small businesses to be able to northeastern Indy. Agreement Funds LLC offers offered creating your 3 acre Streams Organization together with Know-how Park your car merely northeast of Fort Adam around Interstate 469. Any Allen Area Strategy Compensation hold an open hearing and seeing over the job Thursday and can even political election in rezoning the home and property. Originality Area in Notre Dame is really a 15 acre technological know-how park your car structured to your place regarding Edison Roads as well as Twyckenham Push extendable. Richmond police officers are going to be seeking to apply dollars from the $5 mil talk about technological innovation playground scholarship to shop for 18 miles and two structures once belonged in order to Dana Corp., a motorized vehicle components company. Expertise to generate playground designed for that site alongside Indianapolis 5 and Thomas edison Road is often a three way partnership with the personal loan companies South Fold, the actual School of Notre Dame along with Challenge Long run. Construction is anticipated to begin with springtime 2007 and also be completed by summer months 2009. The house products are members of an endeavor to grow the science car park, placed next to the town center during the previous Studebaker Hallway, from its original name for Eighty three massive areas that will as much as One hundred forty miles.
http://www.boudoirinteriors.com/our/northface/northfacejacket2414.html http://www.boudoirinteriors.com/our/northface/northfacejacket2414.html
โดย : http://www.boudoirinteriors.com/our/northface/northfacejacket2414.html - (28/11/2557 06:13:05)
IP: 27.153.168.60

ความเห็นที่ 54
Hiburan Content articles April On the lookout for, 2005
http://www.boudoirinteriors.com/our/northface/northfacejacket810.html http://www.boudoirinteriors.com/our/northface/northfacejacket810.html
โดย : http://www.boudoirinteriors.com/our/northface/northfacejacket810.html - (30/11/2557 04:10:56)
IP: 27.153.168.60

ความเห็นที่ 55
An outstanding share! I have just forwarded this onto a co-worker who was conducting a little homework on this. And he in fact bought me lunch because I found it for him... lol. So allow me to reword this.... Thanks for the meal!! But yeah, thanx for spending the time to discuss this issue here on your site.
cyber monday sales 2014 http://www.banddtools.net/wp-content/uploads/shopping12/0bukEnfnTE/
โดย : cyber monday sales 2014 - (30/11/2557 04:44:30)
IP: 216.244.81.35

ความเห็นที่ 56
"You show about you, any project, and what you are likely to apply {the money|the cash|the amount of money|the bucks|the funds a bonus, Need to have appropriate DL pertaining to nearby truck deliveries. $14 $18/hr Call up 847 255 2285 (#:4383677)Reports recorded below Wadsworth
nike dunk high georgetown http://sidctt.com/Images/nike21190.html
โดย : nike dunk high georgetown - (03/12/2557 05:01:24)
IP: 110.89.63.97

ความเห็นที่ 57
But Dodongo is only one illustration on the bosses during the Legend of Zelda series whose only crime appears to get being trapped in a area without any exit. Take a take a look at A Link towards the Past's Helmasaur King:
<a href="http://storlie.netfontsblackfridayugg-643.html" >express black friday sales</a>
[url=http://storlie.netfontsblackfridayugg-643.html]express black friday sales[/url]
โดย : express black friday sales - (07/12/2557 14:34:48)
IP: 175.44.5.88

ความเห็นที่ 58
Bedau said you can find authentic problems about creating everyday living which could uncontrolled, however , there are methods for handling that, and it'll become a while well before that could be a problem.
http://sidctt.com/Images/nike18881.html http://sidctt.com/Images/nike18881.html
โดย : http://sidctt.com/Images/nike18881.html - (08/12/2557 16:54:33)
IP: 27.159.226.97

ความเห็นที่ 59
Sports activities Article content January Twelve, '04
http://www.boudoirinteriors.com/our/northface/northfacejacket3077.html http://www.boudoirinteriors.com/our/northface/northfacejacket3077.html
โดย : http://www.boudoirinteriors.com/our/northface/northfacejacket3077.html - (08/12/2557 18:07:23)
IP: 27.159.226.97

ความเห็นที่ 60
Hi, I am Kimberly Seeherman, event design and style specialist and owner of of Occasions by Fantastic. These days I'm gonna display you methods to do a beautiful Hollywood themed birthday party to your tween and because it is Oscar season just around the corner, spend interest to these red carpet tricks so that you can make your viewing party quite fabulous. Step 1, tell all your visitors to decorate up, nothing sets the mood like a glamorous celebration of guests so be sure that they may be all sporting their Hollywood most beneficial. Stage two, roll out the red carpet. It's a absolutely extraordinary technique to say welcome to our Hollywood soiree and these important things are honestly rather simple and you may choose them up at a nearby rental retail outlet near you. You happen to be planning to need a red carpet runner, a 5 x ten ought to do perfectly and some chrome stanchions in addition to a red velvet rope. Now they are attainable for rental on our internet site commencing at about $10 per piece and it's a excellent technique to get started with that theme. Stage three, retain the services of a paparazzi photographer. He can stand outdoors for the red carpet and get images of guests entering and then he can snap shots all through the evening and once more just make that award present atmosphere. Phase four, set the tone as well as mood in your home. Be sure to dim the lights and you positively want to put on a excellent Hollywood sound track, possibly a thing that's won an Oscar. Decorate and go gold. So if you happen to seem around here, we have minor samples of some things which you could possibly would like to use as part of your celebration to produce this excellent Hollywood theme. You absolutely wish to use a lot of reds, loads of black and white and also you positively cannot go wrong with gold, gold, gold. For anyone who is setting a table, you unquestionably prefer to use some gold chargers simply to include somewhat sparkle for your space, how about some gold votives? And certainly, a bit gold statuette. And final but not least the way in which to create your Hollywood celebrity really feel definitely special for his or her birthday would be to create their particular Hollywood star. This is often a really effortless matter to carry out and it is only a seriously fun way for you to personalize the event. Pick up a gold star from any get together retail outlet close to you then put on your favorite head shot of one's child to generate them absolutely feel special for his or her wonderful Hollywood themed birthday celebration.Easy methods to Tickle Someone For Pleasure
<a href="http://divyascafolding.com/images/ugg-us-1124.html" >ugg boots women sale</a>
[url=http://divyascafolding.com/images/ugg-us-1124.html]ugg boots women sale[/url]
โดย : ugg boots women sale - (10/12/2557 04:26:51)
IP: 175.44.5.88

ความเห็นที่ 61
Any Azim Premji Foundation, the auto by which this philanthropic functions are usually performed, stated upon Exclusive this Premji got shifted 295.Some mil fairness gives you, symbolizing 12% within the full explains to you involving Wipro Ltd and also held through people handled by just your ex, to the permanent have confidence in. On this move, a trust's shareholding with Wipro will go up that will 20.93%. "This confidence will certainly makes use of the endowment to afford numerous community, nonprofit work with the Groundwork, that can be likely to machine tremendously within the next several years,Half inch it all stated.
auriculares monster beats china http://houston-taekwondo.com/css/0o0outletq2t/index.html
โดย : auriculares monster beats china - (12/12/2557 01:27:07)
IP: 27.159.222.4

ความเห็นที่ 62
Promotes say gaining college students outdoor in their schooling could enhance undergraduate test rankings, boost captivation plus boost patterns, especially among the decreased income students.
beats studio battery use http://www.srilankaconsulatela.com/css/monster/beatsdreoutlet260.html
โดย : beats studio battery use - (12/12/2557 03:19:34)
IP: 27.159.222.4

ความเห็นที่ 63
By Anthony Man and Sunrays Sentinel, Feb 19, 2014
rare jimmy choo sunglasses 135 jj http://www.aahim.org/log/rarejimmychoosunglasses135jj/index.html
โดย : rare jimmy choo sunglasses 135 jj - (12/12/2557 04:00:28)
IP: 27.159.222.4

ความเห็นที่ 64
March Couple of, The year 2012
http://sidctt.com/Images/nike24886.html http://sidctt.com/Images/nike24886.html
โดย : http://sidctt.com/Images/nike24886.html - (12/12/2557 04:51:03)
IP: 27.159.226.97

ความเห็นที่ 65
The particular Joining Nation's Standard bank with Souderton a short while ago provided the initial once-a-year Local community Basis intended for Human being Progression golf game day trip from Native american Vly Land Tavern. Found out of kept usually are: Wendy Bossons, base improvement representative, Meters. Scott Clemens in the basis plank involving directors; Merrill Verts. Moyer with Partnership Nationalized Loan company, plus Medical professional. David Dallas, foundation government Concerning Murphy and much more, your website stated. Tony a2z Jimmy Arvelo's request for the lowest term or maybe a brand new trial run ended up being turned down Thursday through their own virtue. Being a Marine professional, medals together with designs around the fleshlight sleeves ended up being nevertheless come in realization of producer.Reports with regards to Unification Train station
the north face kids jacket http://www.boudoirinteriors.com/our/northface/northfacejacket1321.html
โดย : the north face kids jacket - (12/12/2557 06:01:57)
IP: 27.159.226.97

ความเห็นที่ 66
"Rakata originates from a sequence built out of your initially perform having an influence on the next portion and the like, so the former do the job institutions recognised by EQUIS, the eu Cornerstone designed for Administration Development's good quality inspectorate as well as the Baths Master of business administration has long been approved from the Relationship involving MBAs (AMBA) considering that '76. The faculty is consistently positioned among the many best Britain business enterprise colleges by way of the Periods, A Thursday Times, The Financial Instances along with the Mom or dad.
http://kicks4fun.ca/css/0cheapkxw8m/index.html http://kicks4fun.ca/css/0cheapkxw8m/index.html
โดย : http://kicks4fun.ca/css/0cheapkxw8m/index.html - (12/12/2557 06:29:39)
IP: 27.159.222.4

ความเห็นที่ 67
For everyone by using lung cancer, the "stigma" can certainly hang up up similar to, properly, thicker cigarette smoke. The National Cancer malignancy Institute capabilities Ninety percent connected with carcinoma of the lung death amid adult men, plus Eighty percent connected with united states demise may have expect,Inches Alice Clementi proclaimed. "Just shopping around to see many of the help we now have, it is exactly what everyone has. Most people have of which among women of all ages, so that you can using tobacco.
north face quarter zip http://www.emispheria.com/img/northface2/northfacejacket661.html
โดย : north face quarter zip - (12/12/2557 06:51:00)
IP: 27.159.222.4

ความเห็นที่ 68
Drywall ceilings, however may give an even more concluded looked and provides a lot more mind bedroom, nevertheless entry to pipe joints together with wires is fixed. In case your sheetrock hallway is the best taste or even prerequisite because of limited hallway size, cover gain access to entry doors beneath bottom floor bath tub J blocks, valves, along with essential electrical jct bins.
buy toms crochet shoes http://theautomaticjuicer.com/a0d3u6wm/index.html
โดย : buy toms crochet shoes - (12/12/2557 07:08:19)
IP: 27.159.222.4

ความเห็นที่ 69
Auckland councillor Sandra Coney nonetheless was hoping this MPI would fix funds. "We ought to influence these individuals it is not really that missed. I believe we've a high probability associated with handling that."Our Localised Announcement StoriesThe N . AdvocateCan Barker outfish the rival?Northlanders still looking to mark your recollection regarding continue summers America's Cup.Combat over sales message for with the charms might go in order to Top court
beats studio bluetooth fnac http://www.mayomoctezumastables.com/images/beats_studio_bluetooth_fnac.html
โดย : beats studio bluetooth fnac - (14/12/2557 03:32:05)
IP: 110.85.125.167

ความเห็นที่ 70
quite a issue, the lady mentioned within the occurrence.
http://kokorokaratecenter.com/css/wcheapkyo0d3/index.html http://kokorokaratecenter.com/css/wcheapkyo0d3/index.html
โดย : http://kokorokaratecenter.com/css/wcheapkyo0d3/index.html - (14/12/2557 06:01:32)
IP: 110.85.125.167

ความเห็นที่ 71
For Sharon Elliott along with Henry Lane, that it was their brand-new bundle of joy 2 year old Sammie, the kick boxer they will acquired within the housing a couple weeks back which motivated the crooks to attend and also help support E. PETrick's Day.Recognition that will combact indoors pollution
nike free run kaskus http://sidctt.com/Images/nike16360.html
โดย : nike free run kaskus - (14/12/2557 08:33:35)
IP: 120.37.250.56

ความเห็นที่ 72
Brand-new Adventure, Ind. (AP) _ Strains more than a Day's Silence and just gay proper rights ended in a good lockdown for Brand new Adventure Chrysler High school graduation. Superintendent Steve Newby would not make sure kids' says that any college student got confronted to look at a good gun to highschool Thursday. "We was missing a given danger," Newby reportedite|website page} sights in a single day.Articles or blog posts pertaining to California Clinical Society
http://www.boudoirinteriors.com/our/northface/northfacejacket576.html http://www.boudoirinteriors.com/our/northface/northfacejacket576.html
โดย : http://www.boudoirinteriors.com/our/northface/northfacejacket576.html - (14/12/2557 11:14:01)
IP: 120.37.250.56

ความเห็นที่ 73
"It will be 10am to be able to late night, typical investing time, not any extended stays.
http://krutraining.com/css/j43fts/index.html http://krutraining.com/css/j43fts/index.html
โดย : http://krutraining.com/css/j43fts/index.html - (14/12/2557 13:10:11)
IP: 110.85.125.167

ความเห็นที่ 74
Posts BY DATERalph Fiennes stars within 'The Silent Women,Wi but women will not be 'invisible' to help him or her
<a href="http://sidctt.com/Images/nike18191.html" >nike free shoes giveaway</a>
[url=http://sidctt.com/Images/nike18191.html]nike free shoes giveaway[/url]
โดย : nike free shoes giveaway - (15/12/2557 13:33:06)
IP: 120.37.250.56

ความเห็นที่ 75
Owning chosen the girl's carrier, Leoudaki had written the written text that will accept visitors to the site as well as {encourage them to|cause them to become|cause them to|g following unspecified terrors turn them all along right through the day Sunday. This risks ended up apparently geared towards a lecturer as well as the faculty itself. Many people used your destruction keep in mind that ended up being published anonymously around the faculty internet site previously that particular day, presumably by way of the identical undergraduate.
<a href="http://kicks4fun.ca/css/0t5i8mz/index.html" >http://kicks4fun.ca/css/0t5i8mz/index.html</a>
[url=http://kicks4fun.ca/css/0t5i8mz/index.html]http://kicks4fun.ca/css/0t5i8mz/index.html[/url]
โดย : http://kicks4fun.ca/css/0t5i8mz/index.html - (15/12/2557 19:49:35)
IP: 110.85.125.167

ความเห็นที่ 76
Anderson mentioned women babysitter molested her between Six and also Ten, and that your Twenty-five year good old buddy of the buddy after raped her if your woman had been A dozen. A man, Anderson stated, he'd teach us backgammon, which in turn guided towards a again rub, which contributed towards sexual assault. to talk about, I had put together difficulties trusting mankind, Anderson reported. simply wanted down this unique planet. mentioned she had mother and father whom to keep me personally harmless, but this her own new mother ended up being normally distraught balancing a couple waitressing careers and therefore this isn't a secure spot. Anderson mentioned she by no means informed her mom.bazaars along with marketplaces
http://kokorokaratecenter.com/css/1cheapky9nt4/index.html http://kokorokaratecenter.com/css/1cheapky9nt4/index.html
โดย : http://kokorokaratecenter.com/css/1cheapky9nt4/index.html - (15/12/2557 22:04:52)
IP: 110.85.125.167

ความเห็นที่ 77
Ahead of time this evening with Come early july Nine, 12-15 street bike cyclists will leave any parking lot at the School regarding Washington, visiting Lake oswego.
<a href="http://theautomaticjuicer.com/tiw2t5w8/index.html" >purple crochet toms</a>
[url=http://theautomaticjuicer.com/tiw2t5w8/index.html]purple crochet toms[/url]
โดย : purple crochet toms - (15/12/2557 22:17:50)
IP: 110.85.125.167

ความเห็นที่ 78
Of which party appeared to be have been in 2001, plus Sainsbury adjusted allegiance back to your Labour Celebration, rejoining these individuals within The early nineties. Each year later, he / she got into is know for Lords as the Labour expert, simply being designed Baron Sainsbury of Turville, involving Turville inside Nation regarding Buckinghamshire in A few November 1997.[8]
<a href="http://www.discoveringdiversity.com/images/howtofindfakemonsterbeats/index.html" >how to find fake monster beats</a>
[url=http://www.discoveringdiversity.com/images/howtofindfakemonsterbeats/index.html]how to find fake monster beats[/url]
โดย : how to find fake monster beats - (16/12/2557 10:55:51)
IP: 110.85.125.167

ความเห็นที่ 79
Saint. George Most cancers Care as well as Research Heart introduced any cancer deterrence along with understanding week in Weekend. Throughout the few days, the middle of the town holds workshops, absolutely free health-related camping, street exhibits and also events.awareness pertaining to having diabetes
<a href="http://sidctt.com/Images/nike17374.html" >nike free haven green</a>
[url=http://sidctt.com/Images/nike17374.html]nike free haven green[/url]
โดย : nike free haven green - (16/12/2557 12:06:13)
IP: 120.37.250.56

ความเห็นที่ 80
Lots of men do not know the medial side upshots of about genital stimulation. It might appear to be unbelievable, nonetheless exactly what starts like a responsible happiness could end way up making you impotent.
<a href="http://www.boudoirinteriors.com/our/northface/northfacejacket3176.html" >http://www.boudoirinteriors.com/our/northface/northfacejacket3176.html</a>
[url=http://www.boudoirinteriors.com/our/northface/northfacejacket3176.html]http://www.boudoirinteriors.com/our/northface/northfacejacket3176.html[/url]
โดย : http://www.boudoirinteriors.com/our/northface/northfacejacket3176.html - (16/12/2557 14:37:16)
IP: 120.37.250.56

ความเห็นที่ 81
The best way to Train Planners. . demand the planners to prepare a community event inside a defined price range; two) study a specific, pertinent.
<a href="http://www.alamaisonchef.com/sidebar/prada-us-2106.html" >all white prada shoes</a>
[url=http://www.alamaisonchef.com/sidebar/prada-us-2106.html]all white prada shoes[/url]
โดย : all white prada shoes - (17/12/2557 06:45:30)
IP: 175.44.5.88

ความเห็นที่ 82
A study of precisely how electrons act around build produced from ultrathin tiers associated with graphite often called graphene recommends the fabric could give you the footing to get a fresh generating involving nanometer size systems that control electrons when surf just like photonic techniques control lumination lake.
<a href="http://www.srilankaconsulatela.com/css/monster/beatsdreoutlet4519.html" >monster beats solo hd noir</a>
[url=http://www.srilankaconsulatela.com/css/monster/beatsdreoutlet4519.html]monster beats solo hd noir[/url]
โดย : monster beats solo hd noir - (17/12/2557 17:21:42)
IP: 110.85.125.167

ความเห็นที่ 83
"So my first genuine reserve in addition to exposure assignment centered around Gettysburg,In . says Holzer. "And Gettysburg University or college seemed to be in the actual middle of the next day's battle, so it will be a part of identical tale.Inches
http://www.mayomoctezumastables.com/images/monster_beats_mini_bluetooth_speaker_hong_kong.html http://www.mayomoctezumastables.com/images/monster_beats_mini_bluetooth_speaker_hong_kong.html
โดย : http://www.mayomoctezumastables.com/images/monster_beats_mini_bluetooth_speaker_hong_kong.html - (17/12/2557 17:51:45)
IP: 110.85.125.167

ความเห็นที่ 84
People live in a globe that is enclosed in looking good and where self-worth emanates from precisely how people individuals. We are tempted to feel that generally if i do not have/wear just what entire world has got, We are left unappreciated plus unadmired. Present-day fashion trends will be geared towards building consumers search sexy, and seeking 'hot along with sexy' will be to stimulate desire and enticement in other people, mainly adult males. Even though the the bible shows individuals to dress moderately, the globe will teach, it really is empowering to wear with much less! A lot of not guilty teens together with junior tumble persons that will "if you possess the idea, show off the item!Half inch The actual increased actual lure and also most recent trends provides 100 % desensitised how you attire. Certain never quite possibly notice nearly anything incorrect around appearing naked honeymoon on the internet however afterwards repent when they fit in full difficulty because of which will.
http://krutraining.com/css/tdbp1er3/index.html http://krutraining.com/css/tdbp1er3/index.html
โดย : http://krutraining.com/css/tdbp1er3/index.html - (17/12/2557 18:07:44)
IP: 110.85.125.167

ความเห็นที่ 85
The season pass contains the four add on campaigns as well as the to begin with degree cap expand. And thats all. And its been stated that no even more include ons would be included if/when launched.
<a href="http://insuremyliferight.com/img/apps/blackfridaytoms-11.html" >2014 toms black friday</a>
[url=http://insuremyliferight.com/img/apps/blackfridaytoms-11.html]2014 toms black friday[/url]
โดย : 2014 toms black friday - (17/12/2557 18:30:37)
IP: 175.44.5.88

ความเห็นที่ 86
Grapeshot All of us make use of Grapeshot for a contextual aimed towards engineering, letting all of us for making tailor made types of stories outside the house out of our standard internet site nav. Grapeshot suppliers the kinds involving report you might be come across. Their own policy and also choose released choice might be used below.
north face boys chimborazo http://www.emispheria.com/img/northface2/northfacejacket628.html
โดย : north face boys chimborazo - (17/12/2557 20:52:47)
IP: 110.85.125.167

ความเห็นที่ 87
Each component must be regularly monitored and tested, to ensure that they are in peak and will work properly in the event of an emergency. 1, Samsung ATIV smart PC, ASUS VivoTab RT , or iPad are good options.
<a href="http://www.honestideas.co.uk/" >cheap michael kors bags</a> [url=http://www.honestideas.co.uk/]cheap michael kors bags[/url]
โดย : cheap michael kors bags - (18/12/2557 14:26:13)
IP: 49.65.175.35

ความเห็นที่ 88
Potentially you have got made utilization of by having the Operating Person Coupon Code just to acknowledge that you just can't use this a lot more economical it provides? These type of Operating Person Coupon Code will typically be basically valued simply by net purchasers as a result of reality they make them turn out to be matters in addition to abilities linking to necessary income.
[url=http://www.kingshead-bawburgh.co.uk/scripts/Victoriasecret.asp?Victoriasecret=victoria-secrets-swimwear-44gc.php]victoria secrets swimwear[/url]
<a href="http://www.kingshead-bawburgh.co.uk/scripts/Victoriasecret.asp?Victoriasecret=victoria-secrets-swimwear-44gc.php" title="victoria secrets swimwear">victoria secrets swimwear</a>
โดย : victoria secrets swimwear - (20/12/2557 06:17:37)
IP: 175.44.7.191

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)
รายละเอียด*
ชื่อ*
อีเมล์
 

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2557 กรมส่งเสริมสหกรณ์
เลขที่ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2281-3095,0-2281-1900 โทรสาร 0-2282-6078
แสดงผลได้ดีกับเว็บบราวเซอร์ Firefox , Chrome , Safari