::กรมส่งเสริมสหกรณ์ - Cooperative Promotion Department ::

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ภาษาไทย English ถวายสัตย์ปฏิญาณ ออนไลน์
หน้าหลักกระทู้
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษา พ.ศ.2548
เพื่อความสอดคล้องกับระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการและกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ รัฐมนตรีฯ(นายจาตุรนต์ ฉายแสง)จึงวางระเบียบไว้ สาระสำคัญ คือ กิจกรรมสหกรณ์ = การจัดกิจกรรมตามหลักการสหกรณ์ สถานศึกษา = สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ยกเว้นสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลในสายบังคับบัญชาของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ฯ
ข้อ 5 ให้สถานศึกษาส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษา โดยมีนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลลากรทางการศึกษาเป็นสมาชิก
ข้อ 6 ให้สถานศึกษาจัดทำบัญชีตามวิธีการสหกรณ์ รวมถึงออกข้อบังคับกิจกรรมสหกรณ์ของสถานศึกษานั้น ๆ โดยความควบคุมของสถานศึกษา
นำเสนอเพื่อเป็นข้อมูลของนักส่งเสริมสหกรณ์
โดย : พลังบวก - (21/07/2553 13:09:08)
IP: 182.52.20.3

ความเห็นที่ 1
แล้วไง
โดย : สงสัย - (21/07/2553 13:37:15)
IP: 118.174.53.252

ความเห็นที่ 2
นำเสนอเพื่อเป็นข้อมูลของนักส่งเสริมสหกรณ์
โดย : พลังบวก - (21/07/2553 14:15:44)
IP: 182.52.20.3

ความเห็นที่ 3
นักส่งเสริมสหกรณ์มีหน้าที่อย่างนั้นด้วยหรือ อ้างอิงตามอะไรกันคะ
โดย : สงสัย - (21/07/2553 14:18:52)
IP: 118.174.53.252

ความเห็นที่ 4
กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีภารกิจในการส่งเสริม เผยแพร่ ให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 – 2554) กำหนดแผนปฏิบัติงาน การจัดค่ายเยาวชนสหกรณ์ และการจัดกิจกรรมสหกรณ์แก่เยาวชนผ่านเครือข่ายการศึกษา ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมให้คนในชาติศรัทธาและเชื่อมั่นในคุณค่าสหกรณ์ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แผนงานที่ 3 แผนงานสร้างคุณค่าสหกรณ์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นกระบวนการ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้กำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์กรม ฯ ในมิติคุณภาพการให้บริการกลยุทธที่ 2.1.1(4) โครงการพัฒนาศักยภาพส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ไว้เช่นเดียวกัน
โดย : พลังบวก - (21/07/2553 15:30:48)
IP: 182.52.20.3

ความเห็นที่ 5
ขอบคุณคุณพลังบวกที่นำความรู้มาบอกกล่าว แต่ถ้ายังมีคนในความเห็นที่3อยู่กรมไม่พัฒนาแน่ เพราะหน้าที่ตัวเองยังไม่รู้เลย ว่าหน้าที่หลักคือการส่งเสริมเผยแพร่หลักการวิธีการสหกหรณ์แก่สมาชิกนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไป
โดย : นักสหกรณ์แก่ ๆ - (21/07/2553 15:53:10)
IP: 125.27.147.165

ความเห็นที่ 6
นอกจากโรงเรียนที่มีกิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์ตามโครงการฯ สมเด็จพระเทพฯ แล้ว ยังไม่เห็นมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมดังกล่าวเลย มีแผนงานฯ ที่ว่าช่วยบอกที
โดย : สงสัย - (21/07/2553 15:54:52)
IP: 118.174.53.252

ความเห็นที่ 7
กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดย สทส.ดำเนินการอย่างเป็นระบบ คือ
1.ปรับพัฒนาคู่มือจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
2. นิเทศครูทั่วประเทศตามคู่มือมาตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน รวม 4,600 คน/โรงเรียน
3. ครูจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ ทั้งภาควิชาการและปฏิบัติการโดยการจัดให้มีสหกรณ์นักเรียน
4. สสจ.สทส.ศน.ร่วมกันประเมินโรงเรียนต้นแบบการสหกรณ์
5. ประกาศผล มอบโล่ โรงเรียนต้นแบบการสหกรณ์ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด
6. โรงเรียนต้นแบบการสหกรณ์ ร่วมกันจัดวันสหกรณ์นักเรียน (7 มิย.)
7. ในปี 2554 โรงเรียนต้นแบบการสหกรณ์ และโรงเรียนในโครงการฯ ร่วมกันจัดวันสหกรณ์นักเรียน 7 มิถุนายน 2554 ที่ส่วนกลาง
โดย : พลังใจ - (21/07/2553 17:25:08)
IP: 182.52.20.3

ความเห็นที่ 8
สสจ. สทส. ศน. ทำ กรมไม่ได้ทำ
โดย : สงสัย - (21/07/2553 20:24:46)
IP: 125.24.215.44

ความเห็นที่ 9
สำนักงานสหกรณ์จังหวัด สำนักพัฒนาฯโดยศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1-20 และศึกษานิเทศหรือผู้แทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ แต่ละหน่วยงานร่วมกันดำเนินการในขั้นตอนที่ 4 แต่ละหน่วยงานปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมของกระทรวง หน่วยงานของเราก็เช่นกัน
โดย : พลังพลัง - (22/07/2553 10:23:19)
IP: 182.52.16.56

ความเห็นที่ 10
คุณ คห.3 และคห. 8 น่าจะไม่ใช่คนเดียวกันแต่ท่านไม่สร้างสรรแล้วยังเอาเท้ารานำ สสจ.สทส.และบุคคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ไม่ใช่คนของกรมส่งเสริมสหกรณ์หรือ แล้วบอกว่ากรมฯไม่ได้ทำ คุณคือใคร
โดย : หมากสุก - (22/07/2553 10:54:08)
IP: 125.27.84.3

ความเห็นที่ 11
ให้ครูเป็นสมาชิกสหกรณ์ในโรงเรียนได้ด้วยเหรอคะ
โดย : ครูสอนวิชาสหกรณ์ - (22/07/2553 14:37:11)
IP: 125.26.181.29

ความเห็นที่ 12
สหกรณ์นักเรียนเป็นกิจกรรมหนึ่งสำหรับประกอบการจัดการเรียนรู้ โดยตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการว่าไว้เช่นนั้น สำหรับการปฏิบัติจริงครูจะแสดงบทบาทสมาชิกโดยถือหุ้น ซื้อสินค้า ออมทรัพย์ และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสหกรณ์นักเรียน ส่วนบทบาทการบริหารครูจะเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการสหกรณ์นักเรียน
โดย : ตามที่เห็น - (22/07/2553 15:53:10)
IP: 182.52.21.125

ความเห็นที่ 13
จากประสบการณ์ที่ได้เข้าร่วมงานโครงการส่งเสริมสหกรณ์ ภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุุมารี มา เป็นเวลา 17 ปี ตั้งแต่ติดตามผลโครงการ แล้วมาร่วมปฏิบัติงานจริง

สหกรณ์ในโรงเรียน ที่ให้เรียกว่า สหกรณ์นักเรียน นั้นเพื่อต้องการให้ครู และภารโรง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน ไม่ต้องเข้ามาเป็นสมาชิกสหกรณ์นักเรียน

เพราะการเข้ามาเป็นสมาชิกของ ครู ภารโรง และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน

จะทำให้นักเรียนขาดความเป็นอิสระในการตัดสินใจ จากการประชุม ทั้งการประชุมใหญ่และการประชุมคณะกรรมการ

และยังจะต้องหาเหตุผล ที่ไม่ค่อยหนักแน่นมาแจ้งแก่นักเรียน ว่า ครูเป็นสมาชิกแล้วทำไมไม่ลงสมัครกรรมการ ซึ่งไม่เป็นแบบอย่างของสมาชิกที่สมบูรณ์ และเหตุผลอีกหลายอย่าง

จึงไม่แนะนำให้ครู ภารโรง และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์นักเรียน ที่มุ่งเน้นเป็นที่ฝึกปฏิบัติสร้างทักษะวิชาสหกรณ์ของนักเรียนครับ

พีระพงศ์ วาระเสน บ๊อบบี้ นักวิชาการสหกรณ์
โดย : สุดท้่ายตายทุกคน - (22/07/2553 18:25:27)
IP: 125.24.217.176

ความเห็นที่ 14
ยัง เฉียบคม เหมือนเคยนะพี่สุดท้ายตายทุกคน
โดย : ชมชอบ - (22/07/2553 21:38:13)
IP: 180.180.135.64

ความเห็นที่ 15
โรงเรียน ตชด.เป็นไปตามที่คุณพีระพงศ์ให้ข้อมูลโดยมีที่มาจากการแนะนำส่งเสริม ในส่วนของโรงเรียน สพฐ. ตามระเบียบกระทรวงศึกษากำหนดไว้ให้เป็นสมาชิกได้ เท่าที่ศึกษาพบข้อดีคือครู นักเรียน ไม่แยกออกจากกัน ทำให้เกิดการเรียนรู้ความต้องการและการสนองความต้องการของคนโดยระบบสหกรณ์ได้ในทุกวัยหลายตำแหน่งหลากบทบาท ครูจะช่วยเรื่องหุ้นได้ดี ครูไม่ทอดทิ้งสหกรณ์เพราะเป็นเจ้าของอยู่ด้วย เมื่อเปลี่ยนสมาชิกเพราะนักเรียนออกครูก็ยังอยู่สร้างความต่อเนื่องได้ดี ผู้ปกครองมีส่วนร่วมเพราะเชื่อมั่นในครู เป็นต้น แต่ก็มีข้อสังเกตเช่นครูซื้อมาก ออมมากได้เฉลี่ยคืนมาก ครูกู้เงินออม ทั้งนี้น่าจะอยู่ที่การกำหนดขอบเขตของครูว่าต้องการให้นักเรียนได้เรียนรู้การสหกรณ์ลึกซึ้งด้วยการปฏิบัติจริงด้วยตนเองเพียงใด เทียบเคียงดูแล้วก็คล้ายกับการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ของเราที่สหกรณ์จัดตั้งใหม่เราก็เข้าไปมีบทบาทมาก แต่เมื่อดำเนินการได้สักระยะเราก็ลดบทบาท บทบาทของครูก็น่าจะเช่นเดียวกันเพียงแต่มีสภาพแตกต่างกัน
โดย : พละกำลัง - (23/07/2553 11:00:40)
IP: 182.52.21.125

ความเห็นที่ 16
สรุปยังไงคะ จะให้ครูเป็นสมาชิกสหกรณ์ได้หรือไม่ จะได้ไปแนะนำให้ถูกต้องค่ะ
โดย : ครูสอนวิชาสหกรณ์ - (23/07/2553 13:11:34)
IP: 125.26.162.126

ความเห็นที่ 17
โรงเรียนสังกัด สพฐ.เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 5
โดย : ครับ - (23/07/2553 15:01:53)
IP: 182.52.21.125

ความเห็นที่ 18
สหกรณ์ในโรงเรียน สพฐ. ยังเป็นแหล่งผลประโยชน์ของโรงเรียน เหมือนเดิมอยู่หรือเปล่า ถ้าครูและเจ้าหน้าที่ยังเป็นสมาชิก ก็หากำไรมาก ๆ เอามาเป็นสวัสดิการโรงเรียน
โดย : หลวม - (23/07/2553 20:23:56)
IP: 125.24.212.247

ความเห็นที่ 19
เป็นดังความคิดเห็นที่ 18 แล้วเด็กนักเรียนจะได้อะไร บริหารเป็นไหม จะได้ปฏิบัติเรื่องสหกรณ์เพียงเป็นหุ่นยนต์นักเรียน
โดย : ห้องหุ่น - (24/07/2553 07:43:25)
IP: 125.25.221.129

ความเห็นที่ 20
เป็นได้กู้ฝากฃื้อก็ได้ครับ
โดย : เด็ก กพด. - (26/07/2553 03:33:12)
IP: 118.172.123.31

ความเห็นที่ 21
ให้ครูเป็นสมาชิก ให้ผู้ปกครองเป็นสมาชิก ให้นักเรียนเป็นสมาชิก ให้ภารโรงเป็นสมาชิก ให้เจ้าหน้าที่เป็นสมาชิก แล้ว ตั้งเป็นสหกรณ์เครดิตยูเนียนโรงเรียน xxx จำกัด จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ซะตามกฏหมายสหกรณ์ อยาได้หลีกเลียง เอานักเรียนบังหน้าเลย โยม
โดย : วันนี้วันพระ - (26/07/2553 06:56:10)
IP: 125.24.237.46

ความเห็นที่ 22
เห้นด้วยกับ คคห. 21 ถ้าจะใช้คำว่า สหกรณ์ ก็ต้องจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ ไม่อย่างนั้นผิดกฏหมายสหกรณ์ ถ้าจะไม่จดทะเบียนต้องใช้คำว่า กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ถ้าใช้คำว่ากิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ก็นักเรียนทำ ครูเป็นที่ปรึกษา ผู้ปกครองไม่ต้องยิ่ง ภารโรงไม่ต้องเกี่ยว
โดย : เลือกเอา - (26/07/2553 07:28:20)
IP: 125.24.187.167

ความเห็นที่ 23
ถ้าระเบียบกระทรวงศึกษา ขัดกับ พระราชบัญญัติสหกรณ์ ก็ต้องยึดพระราชบัญญัติสหกรณ์เป็นสำคัญ
โดย : เลือกเอา - (26/07/2553 07:31:23)
IP: 125.24.187.167

ความเห็นที่ 24
http://www.burbagssale2013.com/ Burberry Outlet
http://www.cheaphollistersale.co.uk/ Cheap Hollister Clothes
http://www.coachblackfriday2014.com/ Coach Black Friday
http://www.coach-storeoutletonline.com/ Coach Black Friday 2013
http://www.coachcoachoutlet.com/ Coach Cyber Monday
http://www.coachxfactory.com/ Coach Factory
http://www.coach-factoryoutletonline.net/ Coach Outlet Factory
http://www.coach-outletusa.com/ Coach Outlet USA
http://www.coach-pursesfactory.com/ Coach Purses Factory
http://www.coachpurseusa.com/ Coach Purses USA
http://www.coach-storeoutlet.com/ Coach Store Outlet
http://www.coachxpursesonsale.com/ Coach Purses On Sale
http://www.discountbeatsbydresale.com/ Monster Beats Outlet
http://www.louis-vuittonblackfriday.com/ Louis Vuitton Outlet
http://www.lv-guccishoesfactory.com/ Louis Vuitton Factory
http://www.marcjacobsonsale.com/ Marc Jacobs On Sale
http://www.mcmworldwides.com/ MCM Outlet
http://www.mcmoutlet-jp.com/ MCM 店铺
http://www.oakleysunglassesfactory.com/ cheap oakley sunglasses
http://www.michaelkorsmas.com/ Michael Kors Outlet
http://www.michaelkors.so/ Michael Kors Outlet
http://www.michaelkorsfactory-store.com/ Michael Kors Factory
http://www.michaelkorsoutletr.com/ Michael Kors Outlet
http://www.michael-korsfactoryonline.com/ Michael Kors Factory Online
http://www.newcoachfactory.com/ Coach Factory Outlet
http://www.north-faceoutletonlines.net/ North Face Outlet Online
http://www.polo-outletstore.com/ Polo Outlet Store
http://www.ralphlaurenuker.com/ Ralph Lauren UK
http://www.saclongchamppairs.com/ Sac Longchamp Pairs
http://www.tcoachoutletonline.com/ Coach Outlet Online
http://www.the-coachfactoryoutlet.com/ Coach Factory Oultet
http://www.uggaustralia.cc/ Ugg Australia
http://www.barbour-jacketsoutlet.com/ Barbour Jackets Outlet Online
http://www.canada-gooser.com/ Canada Goose Outlet
http://www.guccishoes-factorys.net/ Gucci Outlet Online
http://www.michaelkors-states.com/ Michael Kors Outlet
http://www.moncler-clearance.com/ Moncler Clearance
http://www.moncler-jacketsoutletonline.com/ Moncler Jackets Outlet Online
http://www.northsclearance.com/ North Clearace Outlet
http://www.ralph-pololaurens.com/ Polo Ralph Lauren Outlet Online
http://www.woolrich-clearance.com/ Woolrich Clearance
http://www.cvshopfactory.com/ shop.coachfactory.com
http://www.mksfactoryoutlet.com/ Michael Kors Factory Outlet
http://www.zxcoachoutlet.com/ Coach Outlet Online USA
http://www.thebeatsbydre.com/ Beats by Dre
http://www.newoutletonlinemall.com/ Coach Purses Outlet Online
http://www.clickmichaelkors.com/ Michael Kors USA
http://www.cmichaelkorsoutlet.com/ Michael Kors Outlet USA
โดย : POLO - (21/04/2557 07:39:10)
IP: 126.126.251.221

ความเห็นที่ 25
Ralph Lauren UK, http://www.polo-ralphlaurensoutlet.com/
โดย : mk - (30/04/2557 09:37:02)
IP: 208.107.61.101

ความเห็นที่ 26
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
[url=http://bueroonline.ch/pelmen/bvlgari/index.html]???? ???[/url]
โดย : ???? ??? - (26/06/2557 09:59:04)
IP: 31.204.154.144

ความเห็นที่ 27
http://www.superbagsmarket.com/
http://www.superbagsmarket.com/louis-vuitton-bags-c-1.html
http://www.superbagsmarket.com/hermes-bags-c-2.html
http://www.superbagsmarket.com/prada-bags-c-3.html
http://www.superbagsmarket.com/chanel-bags-c-4.html
http://www.superbagsmarket.com/gucci-bags-c-5.html
http://www.superbagsmarket.com/burberry-bags-c-6.html
http://www.superbagsmarket.com/celine-bags-c-7.html
http://www.superbagsmarket.com/balenciaga-bags-c-8.html
http://www.superbagsmarket.com/christian-dior-bags-c-9.html
http://www.superbagsmarket.com/chloe-bags-c-10.html
http://www.superbagsmarket.com/bvlgari-bags-c-11.html
http://www.superbagsmarket.com/bally-bags-c-12.html
http://www.superbagsmarket.com/coach-bags-c-13.html
http://www.superbagsmarket.com/michael-kors-bags-c-14.html
http://www.superbagsmarket.com/mcm-bags-c-15.html
http://www.superbagsmarket.com/fendi-bags-c-16.html
http://www.superbagsmarket.com/mulberry-bags-c-17.html
http://www.superbagsmarket.com/marc-jacobs-bags-c-18.html
http://www.superbagsmarket.com/miu-miu-bags-c-19.html
http://www.superbagsmarket.com/ysl-bags-c-20.html
http://www.superbagsmarket.com/tory-burch-bags-c-21.html
http://www.superbagsmarket.com/givenchy-bags-c-22.html
http://www.superbagsmarket.com/ferragamo-bags-c-23.html
http://www.superbagsmarket.com/lancel-bags-c-24.html
http://www.superbagsmarket.com/loewe-bags-c-25.html
http://www.superbagsmarket.com/tods-bags-c-26.html
http://www.superbagsmarket.com/paul-smith-bags-c-27.html
http://www.superbagsmarket.com/dg-bags-c-28.html
http://www.superbagsmarket.com/alexander-wang-bags-c-29.html
http://www.superbagsmarket.com/bottega-veneta-bags-c-30.html
http://www.superbagsmarket.com/specials.html
http://www.guccishoesuk-2014.net/
http://www.superbagsmarket.com/
http://www.ralph-laurensale.com/
http://www.oakley-sunglassfactory.com/
http://www.michaelusakors.com/
http://www.beatsbydreoutlet.net/
http://www.polo-tshirts.com/
http://www.nike-jordanshoes.com/
http://www.northsclearance.com/
http://www.michaelkorsstates.com/
http://www.ralph-laurenhome.com/
http://www.polooutlet-store.com/
http://www.canada-gooser.com/
http://www.coach-blackfriday.net/
http://www.monsterbeatsbydres.com/
http://www.michaelkors.so/
http://www.burberrybags2014.com/
http://www.coach-factoryoutlets.net/
http://www.salongchamppairs.com/
http://www.north-faceoutlet.us.com/
http://www.barbour-jacketsoutlet.com/
http://www.coach-factory.net/
http://www.moncler-jacketsoutletonline.com/
http://www.mcmworldwides.com/
http://www.woolrich-clearance.com/
http://www.moncler-clearance.com/
โดย : mk - (05/08/2557 15:22:05)
IP: 216.18.211.165

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)
รายละเอียด*
ชื่อ*
อีเมล์
 

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2556 กรมส่งเสริมสหกรณ์
เลขที่ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2281-3095,0-2281-1900 โทรสาร 0-2282-6078
แสดงผลได้ดีกับเว็บบราวเซอร์ Firefox , Chrome , Safari