กรมส่งเสริมสหกรณ์ :: Cooperative Promotion Department :::::
     Please wait..........
::กรมส่งเสริมสหกรณ์ - Cooperative Promotion Department ::

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ภาษาไทย English ถวายสัตย์ปฏิญาณ ออนไลน์
 QR Code กรมส่งเสริมสหกรณ์

คำแนะนำการใช้งาน


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Improving the Participation of General Members and Strengthening  The Capacity of Group Members for better Performance of Agricultural Cooperatives  
  การสรรหาสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช) ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557  
  การจัดงานเทศกาลดอกไม้ของฮ่องกงประจำปี 2558 

การเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 1 ก.ย. - 31 ต.ค. 57
1. ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์แห่งชาติ
2. แบบข้อมูลประกอบการพิจารณาการคัดเลือกเป็นนักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2557

บทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ให้ผู้สนใจ
1.Agriculture in Chaina : การเกษตรในจีน
2.The Governance of Large Co-operative Business : ธรรมภิบาลในธุรกิจสหกรณ์ขนาดใหญ่
 
การเร่งรัดติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2557 
  ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป    ดูรายละเอียด 
ขอเชิญชมงาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ 8" ระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2557 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และขอเชิญร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ 12 สิงหาคม 2557 เวลา 19.00 น. 
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในฤดูการผลิต 2557/58 
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 2    ดูรายละเอียด 
ไฟล์แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ดำเนินการตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในฤดูการผลิต ปี 2557/58 (ขนาด กว้าง 2.5 เมตร ยาว 4 เมตร)   ดาวน์โหลดไฟล์ .ai 
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ APO (Forum on Mitigating Negative Effect of Climate Change on Agriculture)    ดูรายละเอียด 
โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558    ดูรายละเอียด 
การคัดเลือกนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2557     ดูรายละเอียด 
รายละเอียดการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ปี 2557-2558 
VTR วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์
   การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์        

 
         
   นายวินัย กสิรักษ์ รองอธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิด
การประชุมและบรรยายพิเศษ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ...
อ่านต่อ>>
 

นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
พร้อมด้วยนายเสนอ ชูจันทร์
และนายนารถพงศ์ สุนทรนนท์
อ่านต่อ>>

         
         
   

นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
เป็นประธานเปิดและบรรยาย
พิเศษโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ...
อ่านต่อ>>

    

พลเอก ดร.ยอดยุทธบุญญาธิการ
ที่ปรึกษา ฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ พร้อมด้วย ..
อ่านต่อ>>

         
 

 

               
   
             
    ระบบจัดเก็บและสืบค้นเอกสารฯ ระบบหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ผู้ประสบภัย
แหล่งผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์
ข้าวและถั่วเหลืองของสหกรณ์
    ระบบติดตามและประเมินผล กผง. ระบบออกแบบบรรจุภัณฑ์ แผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
    รหัสการเงิน ปปง. การจัดที่ดินในรูปนิคมสหกรณ์   สรุปประเด็นข้อหารือ/คำวินิจฉัย
    ข้อพิจารณา/ข้ออุทรณ์ คพช. ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประกาศข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณฯ
    แผนบริหารความต่อเนื่อง การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนลดขั้นตอนฯ
    PMQA การพัฒนาคุณภาพการบริหารฯ คำรับรองปฏิบัติราชการ ศูนย์ต้นทุนกรมส่งเสริมสหกรณ์
    การจัดการองค์ความรู้ (KM) ประมวลผลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข่าวสารข้าราชการบำนาญ
    วีดีทัศน์การสร้างเครือข่ายสถาบันเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ สถานที่ทำงานชั่วคราวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ระบบเกณฑ์การวัดพื้นฐานความเป็นสหกรณ์(POM)
         
                           
    คู่มือการสมัครสมาชิก We Grow ผ่านเว็บไซต์ คู่มือการสมัครสมาชิก We Grow ผ่าน Application  

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2556 กรมส่งเสริมสหกรณ์
เลขที่ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2281-3095,0-2281-1900 โทรสาร 0-2282-6078
แสดงผลได้ดีกับเว็บบราวเซอร์ Firefox , Chrome , Safari