กรมส่งเสริมสหกรณ์ :: Cooperative Promotion Department :::::
     Please wait..........
:: กรมส่งเสริมสหกรณ์ - Cooperative Promotion Department ::

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  • sanew1
  • sanew5
  • sanew2
  • sanew3
  • sanew4
sanew11 sanew51 sanew22 sanew33 sanew44
Slideshow CSS by WOWSlider.com v4.8
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ค้นหาสารสนเทศสหกรณ์ สถิติสหกรณ์ คลินิคกฏหมาย กองทุนพัฒนาสหกรณ์ รับสมัครงาน ภาษาไทย English

   
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ 3 เดือนแรก
  การจัดสร้าง องค์พระพิรุณทรงนาคจำลองและเหรียญพระพิรุณทรงนาค
  - แบบการสั่งจอง องค์พระพิรุณทรงนาค และ เหรียญพระพิรุณทรงนาค
  - แผ่นพับการจัดสร้าง องค์พระพิรุณทรงนาคจำลองและเหรียญพระพิรุณทรงนาค
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
  - เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
  - เรียน ผู้อำนวยการสำนัก เลขานุการกรม ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ ผู้อำนวยการสถาบัน
  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-2 ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อำนวยการกลุ่มโครงการในพระราชดำริ
  ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่  1-20
ผลงานโครงการสำคัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์ วันคล้ายวันสถาปนา กรมส่งเสริมสหกรณ์ 1 ตุลาคม 2557 
การกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน ในระบบ GFMIS
  - เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
- เรืยน ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 1-20

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
ค่านิยม 12 ประการ  ไฟล์ .jpg / ไฟล์ .ai / ไฟล์ .ai 3x6เมตร 
โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่น ประจำปี 2558 
  แจ้งกำหนดการดำเนินกิจกรรมโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในครอบครัวญี่ปุ่นประจำปี 2558
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2558 
  - เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
  - เรืยน ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 1-20
 

           
  นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
อ่านต่อ>>
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐินและทรงเยี่ยมโรงเรียนพระปริยัติธรรม
อ่านต่อ>>
           

           
  นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด
อ่านต่อ>>
  นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดทำคำรับรองราชการ
อ่านต่อ>>
         
           
    นายบุญมี จันทรวงค์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมกับประธานสันนิบาตสหกรณ์
อ่านต่อ>>
    นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ประชุมมอบนโยบาย ให้ข้าราชการลูกจ้างและพนักงานราชการของกองคลัง
อ่านต่อ>>
           

         

 

 
           
  ระบบจัดเก็บและสืบค้นเอกสารฯ ระบบติดตามและประเมินผล กผง. ระบบออกแบบบรรจุภัณฑ์
  แผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รหัสการเงิน ปปง. การจัดที่ดินในรูปนิคมสหกรณ์
  สรุปประเด็นข้อหารือ/คำวินิจฉัย ข้อพิจารณา/ข้ออุทรณ์ คพช. ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์
  การจัดการองค์ความรู้ (KM) แผนบริหารความต่อเนื่อง การบริหารความเสี่ยง
  การปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนฯ คำรับรองปฏิบัติราชการ ศูนย์ต้นทุนกรมส่งเสริมสหกรณ์
  ประกาศข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณฯ ประมวลผลจริยธรรมข้าราชการฯ ระบบเกณฑ์การวัดพื้นฐานความเป็นสหกรณ์
  วีดีทัศน์การสร้างเครือข่ายสถาบัน
เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ
ระบบหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรผู้ประสบภัย
   
           

   

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2557 กรมส่งเสริมสหกรณ์
เลขที่ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2281-3095,0-2281-1900 โทรสาร 0-2282-6078
แสดงผลได้ดีกับเว็บบราวเซอร์ Firefox , Chrome , Safari