กรมส่งเสริมสหกรณ์ :: Cooperative Promotion Department :::::
     Please wait..........
::กรมส่งเสริมสหกรณ์ - Cooperative Promotion Department ::

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ภาษาไทย English ถวายสัตย์ปฏิญาณ ออนไลน์


 QR Code กรมส่งเสริมสหกรณ์

คำแนะนำการใช้งาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่น ประจำปี 2558 
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2558
  - เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
  - เรืยน ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 1-20
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "พันธมิตรทางการค้าข้าวสารหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้: มุมมองสหกรณ์ผู้แทนจำหน่าย" ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต (เซียร์รังสิต) จ.ปทุมธานี วันที่ 9-10 กันยายน 2557 หัวข้อ "การสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัย" ของ รศ.บำเพ็ญ เขียวหวาน
ขอซักซ้อมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
  การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่นๆ ประจำปี 2558 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Improving the Participation of General Members and Strengthening  The Capacity of Group Members for better Performance of Agricultural Cooperatives  
  การสรรหาสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช) ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557  
  การจัดงานเทศกาลดอกไม้ของฮ่องกงประจำปี 2558 

การเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 1 ก.ย. - 31 ต.ค. 57
1. ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์แห่งชาติ
2. แบบข้อมูลประกอบการพิจารณาการคัดเลือกเป็นนักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2557

การเร่งรัดติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2557 
ไฟล์แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ดำเนินการตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในฤดูการผลิต ปี 2557/58 (ขนาด กว้าง 2.5 เมตร ยาว 4 เมตร)   ดาวน์โหลดไฟล์ .ai 
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ APO (Forum on Mitigating Negative Effect of Climate Change on Agriculture)    ดูรายละเอียด 
การคัดเลือกนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2557     ดูรายละเอียด 
รายละเอียดการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ปี 2557-2558 
VTR วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์
   การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์        

 
         
   นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
อ่านต่อ>>
 

ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อม
ด้วยนายวินัย กสิรักษ์ และ
นางบริสุทธ์ เปรมประพันธ์
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
อ่านต่อ>>

         
         

   

นายวินัย กสิรักษ์ รองอธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจคืนความสุขสู่ประชาชนชาวแพร่
อ่านต่อ>>

    

นายบุญมี จันทรวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหายางพารา
อ่านต่อ>>

         
 

นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
เป็นประธานเปิดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ โครงการส่งเสริม
อาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนใต้
อ่านต่อ>>

   

นายบุญมี จันทรวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม ติดตามแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูกิจการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น
อ่านต่อ>>

         
         

 

               
   
             
    ระบบจัดเก็บและสืบค้นเอกสารฯ ระบบหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ผู้ประสบภัย
แหล่งผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์
ข้าวและถั่วเหลืองของสหกรณ์
    ระบบติดตามและประเมินผล กผง. ระบบออกแบบบรรจุภัณฑ์ แผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
    รหัสการเงิน ปปง. การจัดที่ดินในรูปนิคมสหกรณ์   สรุปประเด็นข้อหารือ/คำวินิจฉัย
    ข้อพิจารณา/ข้ออุทรณ์ คพช. ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประกาศข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณฯ
    แผนบริหารความต่อเนื่อง การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนลดขั้นตอนฯ
    PMQA การพัฒนาคุณภาพการบริหารฯ คำรับรองปฏิบัติราชการ ศูนย์ต้นทุนกรมส่งเสริมสหกรณ์
    การจัดการองค์ความรู้ (KM) ประมวลผลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข่าวสารข้าราชการบำนาญ
    วีดีทัศน์การสร้างเครือข่ายสถาบันเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ สถานที่ทำงานชั่วคราวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ระบบเกณฑ์การวัดพื้นฐานความเป็นสหกรณ์(POM)
         
                           
    คู่มือการสมัครสมาชิก We Grow ผ่านเว็บไซต์ คู่มือการสมัครสมาชิก We Grow ผ่าน Application  

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2556 กรมส่งเสริมสหกรณ์
เลขที่ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2281-3095,0-2281-1900 โทรสาร 0-2282-6078
แสดงผลได้ดีกับเว็บบราวเซอร์ Firefox , Chrome , Safari