กรมส่งเสริมสหกรณ์ :: Cooperative Promotion Department :::::
     Please wait..........
::กรมส่งเสริมสหกรณ์ - Cooperative Promotion Department ::

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ภาษาไทย English ถวายสัตย์ปฏิญาณ ออนไลน์


 QR Code กรมส่งเสริมสหกรณ์

คำแนะนำการใช้งาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


  การกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน ในระบบ GFMIS
  - เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
  - เรืยน ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 1-20
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
ตัวอย่างสไตล์การแต่งตัวธีมงานย้อนยุคโก๋หลังวัง
ค่านิยม 12 ประการ  ไฟล์ .jpg  ไฟล์ .ai 
โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่น ประจำปี 2558 
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2558
  - เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
  - เรืยน ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 1-20
ขอซักซ้อมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Improving the Participation of General Members and Strengthening  The Capacity of Group Members for better Performance of Agricultural Cooperatives  
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ APO (Forum on Mitigating Negative Effect of Climate Change on Agriculture)    ดูรายละเอียด 
การคัดเลือกนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2557     ดูรายละเอียด 
รายละเอียดการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ปี 2557-2558 
VTR วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์
   การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์        

 
         
    ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็น
ประธานในพิธีเปิดการสัมมนา
ทางวิชาการเนื่องในโอกาส
วันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์
อ่านต่อ>>
 

    

  ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดี
  กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็น   
  ประธานในพิธีเปิดงานแสดง
  มุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ
  ราชการ
  อ่านต่อ>>

         
         

      

นายวินัย กสิรักษ์ รอง
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
เป็นประธานในพิธีเปิดและ
บรรยายพิเศษ...
อ่านต่อ>>
   

   

  นายวินัย กสิรักษ์ รองอธิบดี
  กรม ส่งเสริมสหกรณ์ เป็น
  ประธานในพิธีเปิดและบรรยาย
  พิเศษ “โครงการประชุม...
  อ่านต่อ>>

         
 

ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็น
ประธานเปิดโครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวนโยบาย
อ่านต่อ>>

 

  ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดี
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็น
  ประธานเปิดการ
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ...
  อ่านต่อ>>

         
         

 

               
   
             
    ระบบจัดเก็บและสืบค้นเอกสารฯ ระบบหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ผู้ประสบภัย
แหล่งผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์
ข้าวและถั่วเหลืองของสหกรณ์
    ระบบติดตามและประเมินผล กผง. ระบบออกแบบบรรจุภัณฑ์ แผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
    รหัสการเงิน ปปง. การจัดที่ดินในรูปนิคมสหกรณ์   สรุปประเด็นข้อหารือ/คำวินิจฉัย
    ข้อพิจารณา/ข้ออุทรณ์ คพช. ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประกาศข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณฯ
    แผนบริหารความต่อเนื่อง การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนลดขั้นตอนฯ
    PMQA การพัฒนาคุณภาพการบริหารฯ คำรับรองปฏิบัติราชการ ศูนย์ต้นทุนกรมส่งเสริมสหกรณ์
    การจัดการองค์ความรู้ (KM) ประมวลผลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ระบบเกณฑ์การวัดพื้นฐานความเป็นสหกรณ์(POM)
    วีดีทัศน์การสร้างเครือข่ายสถาบันเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ สถานที่ทำงานชั่วคราวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
         
                           
    คู่มือการสมัครสมาชิก We Grow ผ่านเว็บไซต์ คู่มือการสมัครสมาชิก We Grow ผ่าน Application  

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2556 กรมส่งเสริมสหกรณ์
เลขที่ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2281-3095,0-2281-1900 โทรสาร 0-2282-6078
แสดงผลได้ดีกับเว็บบราวเซอร์ Firefox , Chrome , Safari