กรมส่งเสริมสหกรณ์ :: Cooperative Promotion Department :::::
     Please wait..........
::กรมส่งเสริมสหกรณ์ - Cooperative Promotion Department ::

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ภาษาไทย English ถวายสัตย์ปฏิญาณ ออนไลน์


 QR Code กรมส่งเสริมสหกรณ์

คำแนะนำการใช้งานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทุนรัฐบาลมาเลเซียภายใต้ MTCP 
รายงานสถานการณ์ฟิลิปปินส์ในรอบปี 2556 และแนวโน้มปี 2557
ชมรมข้าราชการบำนาญ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0202/ว 1900 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2557 เรื่อง การสรรหาข้าราชการไปปฏิบัติราชการที่สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโรม 
การขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณก่อนปี 2557 (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี)  เอกสาร1 |  เอกสาร2 
ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมสินค้าสหกรณ์ปี 2557 "สหกรณ์ไทย สร้างเศรษฐกิจไทย" ระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม 2557
VTR วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์
การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโครงการปริญญาโท
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2557 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองสำหรับข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งใบสมัครได้ถึงวันที่ 20 ก.พ.57  | เอกสาร 
ผลการประชุม Annual Coodination Meeting ณ ประเทศเวียดนาม

         
    ดร.จุมพล สงวนสิน
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์พร้อมด้วย นายปริญญา เพ็งสมบัติ
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์สินค้า
เกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่
อ่านต่อ>>

ดร.จุมพล สงวนสิน
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
นำคณะผู้บริหาร เข้ารดน้ำขอพร นายยุคล ลิ้มแหลมทองรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 อ่านต่อ>>

         
         
      นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
ประชุมมอบแนวทางการทำงาน
ตามนโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์
แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
อ่านต่อ>>
     

นายวินัย กสิรักษ์
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการ
ขับเคลื่อนให้มีการเชื่อมโยง
เครือข่ายสหกรณ์
อ่านต่อ>>

         
         

นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
เป็นประธานในพิธีรับมอบเงิน
และมอบใบประกาศเกียรติคุณ
แก่สถาบันเกษตรกร
อ่านต่อ>>

       นางบริสุทธิ์  เปรมประพันธ์
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
เดินทางมาร่วมเป็นเกียรติ
ในพิธีเปิดงานวันยางพาราไทย
อ่านต่อ>>
         
         
               
   
             
    ระบบจัดเก็บและสืบค้นเอกสารฯ ระบบหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ผู้ประสบภัย
แหล่งผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์
ข้าวและถั่วเหลืองของสหกรณ์
    ระบบติดตามและประเมินผล กผง. ระบบออกแบบบรรจุภัณฑ์ แผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
    รหัสการเงิน ปปง. การจัดที่ดินในรูปนิคมสหกรณ์   สรุปประเด็นข้อหารือ/คำวินิจฉัย
    ข้อพิจารณา/ข้ออุทรณ์ คพช. ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประกาศข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณฯ
    แผนบริหารความต่อเนื่อง การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนลดขั้นตอนฯ
    PMQA การพัฒนาคุณภาพการบริหารฯ คำรับรองปฏิบัติราชการ ศูนย์ต้นทุนกรมส่งเสริมสหกรณ์
    การจัดการองค์ความรู้ (KM) ประมวลผลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข่าวสารข้าราชการบำนาญ
    วีดีทัศน์การสร้างเครือข่ายสถาบันเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ สถานที่ทำงานชั่วคราวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ระบบเกณฑ์การวัดพื้นฐานความเป็นสหกรณ์
             
               

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2556 กรมส่งเสริมสหกรณ์
เลขที่ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2281-3095,0-2281-1900 โทรสาร 0-2282-6078
แสดงผลได้ดีกับเว็บบราวเซอร์ Firefox , Chrome , Safari