กรมส่งเสริมสหกรณ์ :: Cooperative Promotion Department :::::
     Please wait..........
::กรมส่งเสริมสหกรณ์ - Cooperative Promotion Department ::

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ภาษาไทย English ถวายสัตย์ปฏิญาณ ออนไลน์
 QR Code กรมส่งเสริมสหกรณ์

คำแนะนำการใช้งาน


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ขอเชิญชมงาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ 8" ระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2557 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และขอเชิญร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ 12 สิงหาคม 2557 เวลา 19.00 น. 
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในฤดูการผลิต 2557/58 
  ขอเชิญชม รายการเดินหน้าประเทศไทย ทางสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง ในวันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2557 
เวลา 18.00 น.
หลังเคารพธงชาติ ถ่ายทอดเทปสัมภาษณ์ ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
คุณสุมาลย์ เนตรสว่าง ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์ จำกัด และตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ ในประเด็น
เรื่อง “ระบบสหกรณ์จะเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน”
 
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 2    ดูรายละเอียด 
ไฟล์แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ดำเนินการตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในฤดูการผลิต ปี 2557/58 (ขนาด กว้าง 2.5 เมตร ยาว 4 เมตร)   ดาวน์โหลดไฟล์ .ai 
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ APO     ดูรายละเอียด 
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ APO (Forum on Mitigating Negative Effect of Climate Change on Agriculture)    ดูรายละเอียด 
โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558    ดูรายละเอียด 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกันจัดทำโครงการ "คืนความสุขสู่ประชาชน" ทั่วประเทศ
ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2557 โดยส่วนกลางจัด ณ บริเวณที่จอดรถสนามกีฬาน้ำแก้จน
กรมชลประทาน จ.นนทบุรี
การคัดเลือกนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2557     ดูรายละเอียด 
รายละเอียดการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ปี 2557-2558 
ประกาศการเรียกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ที่ขึ้นบัญชีไว้ ลำดับที่ 532-542
และเรียกสำรอง ลำดับที่ 543-556  มารายงานตัวในวันที่ 27 มิถุนายน 2557
โดยจะบรรจุเข้ารับราชการวันที่ 3 กรกฎาคม 2557  
ดูรายละเอียด 
การเปิดรับสมัครทุนนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2557   ดูรายละเอียด 
VTR วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์
   การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์        

 
         
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชดำเนินทอดพระเนตร
โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ณ สหกรณ์นิคมอ่าวลึก จำกัด
อ่านต่อ>>
  นายวิมล จัทรโรทัย รองปลัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นประธานในการประชุมคณะ
กรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติ (คพช.)ครั้งที่ 1/2557
อ่านต่อ>>
         
         
    นายปริญญา เพ็งสมบัติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย
นายสุกรี  พลบุตร และ
นายนารถพงศ์ สุนทรนนท์
ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมประชุมชี้แจงนโยบาย
อ่านต่อ>>
     นายปริญญา เพ็งสมบัติ รองอธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย
นายนารถพงศ์ สุนทรนนท์ ผู้ตรวจ
ราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์
เขต 6,8  ตรวจเยี่ยมการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรพระพรหม จำกัด
อ่านต่อ>>
         
         
ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมบันทึก
เทปรายการเดินหน้าประเทศไทย
อ่านต่อ>>
 

ดร.จุมพล  สงวนสิน อธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธาน
เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การประสานความร่วมมือระหว่าง
กรมส่งเสริมสหกรณ์กับกรมประมง
อ่านต่อ>>

         
         

นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
เป็นประธานเปิดและร่วมเสวนา
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์
อ่านต่อ>>

  นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
ตรวจเยี่ยมการดำเนินธุรกิจของ
สหกรณ์การเกษตรเดชอุดม จำกัด
อ่านต่อ>> 
 
       
         
               
   
             
    ระบบจัดเก็บและสืบค้นเอกสารฯ ระบบหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ผู้ประสบภัย
แหล่งผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์
ข้าวและถั่วเหลืองของสหกรณ์
    ระบบติดตามและประเมินผล กผง. ระบบออกแบบบรรจุภัณฑ์ แผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
    รหัสการเงิน ปปง. การจัดที่ดินในรูปนิคมสหกรณ์   สรุปประเด็นข้อหารือ/คำวินิจฉัย
    ข้อพิจารณา/ข้ออุทรณ์ คพช. ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประกาศข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณฯ
    แผนบริหารความต่อเนื่อง การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนลดขั้นตอนฯ
    PMQA การพัฒนาคุณภาพการบริหารฯ คำรับรองปฏิบัติราชการ ศูนย์ต้นทุนกรมส่งเสริมสหกรณ์
    การจัดการองค์ความรู้ (KM) ประมวลผลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข่าวสารข้าราชการบำนาญ
    วีดีทัศน์การสร้างเครือข่ายสถาบันเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ สถานที่ทำงานชั่วคราวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ระบบเกณฑ์การวัดพื้นฐานความเป็นสหกรณ์(POM)
         
   
               

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2556 กรมส่งเสริมสหกรณ์
เลขที่ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2281-3095,0-2281-1900 โทรสาร 0-2282-6078
แสดงผลได้ดีกับเว็บบราวเซอร์ Firefox , Chrome , Safari