กรมส่งเสริมสหกรณ์ :: Cooperative Promotion Department :::::
     Please wait..........
:: กรมส่งเสริมสหกรณ์ - Cooperative Promotion Department ::

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  • sanew1
  • sanew6
  • sanew5
sanew77 sanew88 sanew55
Slideshow CSS by WOWSlider.com v4.8
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ค้นหาสารสนเทศสหกรณ์ สถิติสหกรณ์ คลินิคกฏหมาย กองทุนพัฒนาสหกรณ์ รับสมัครงาน ภาษาไทย English
  


Roadmap 2015 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (นำเสนอโดยเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร) 
มอบนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในช่วงปี 2558 โดย รมว.กษ. ในการประชุมสัมมนา เรื่อง “การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญปี 2558″ วันที่ 15 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร 
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรของกรมส่งเสริมสหกรณ์
การจัดทำโครงการ "ทศพิธธรรมราชา"
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน


 

ประกาศคณะกรรมการตัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ  ในกรมส่งเสริมสหกรณ์   เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ  
       เอกสารแนบ 1  
pdf. word.     เอกสารแนบ 2 pdf. word.      
       เอกสารแนบ 3 
pdf. word.     เอกสารแนบ 4 pdf. word. 

แบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
     
เอกสารหมายเลข 1 แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล
           -
เอกสารประกอบหมายเลข 1-2 แบบแบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล
           - 
เอกสารประกอบหมายเลข 1-3 ตอนที่ 1 หน้าที่ความรับผิดชอบ
     
เอกสารหมายเลข 2 แบบแสดงผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง  3  ปี
     
เอกสารหมายเลข 3 ข้อเสนอแนวคิด
      
ตัวอย่าง เอกสารประกอบหมายเลข 1 ถึง 3 

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ 3 เดือนแรก
  การจัดสร้าง องค์พระพิรุณทรงนาคจำลองและเหรียญพระพิรุณทรงนาค
- แบบการสั่งจอง องค์พระพิรุณทรงนาค และ เหรียญพระพิรุณทรงนาค
  - แผ่นพับการจัดสร้าง องค์พระพิรุณทรงนาคจำลองและเหรียญพระพิรุณทรงนาค
 

           
  นายปริญญา เพ็งสมบัติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการและจำหน่ายสินค้า การส่งเสริมการขายและบันเทิง งานมหกรรม ปี 58 ..
อ่านต่อ>> 
นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริม เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมและมอบวุฒิบัตร แก่ผู้เข้ารับการอบรม โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนใต้
อ่านต่อ>> 
         

           
  นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรฯ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ พร้อมด้วยนายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายโอภาส กลั่นบุศย์ อสส. ลงพื้นที่พบปะ...
อ่านต่อ>> 
  นายโอภาส กลั่นบุศย์ อสส. พร้อมด้วยนายปริญญา เพ็งสมบัติ และนางบริสุทธ์ เปรมประพันธ์ รองอธิบดีฯ ประชุมเพื่อเร่งรัดและชี้แจงการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558
อ่านต่อ>>
         
           
    นายสมปอง อินทร์ทอง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานใน การประชุมหารือ การดำเนินธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์ ระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์  และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์อ่านต่อ>>  

นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ่านต่อ>>

           

         

 

 
           
  ระบบจัดเก็บและสืบค้นเอกสารฯ ระบบติดตามและประเมินผล กผง. ระบบออกแบบบรรจุภัณฑ์
  แผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รหัสการเงิน ปปง. การจัดที่ดินในรูปนิคมสหกรณ์
  สรุปประเด็นข้อหารือ/คำวินิจฉัย ข้อพิจารณา/ข้ออุทรณ์ คพช. ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์
  การจัดการองค์ความรู้ (KM) แผนบริหารความต่อเนื่อง การบริหารความเสี่ยง
  การปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนฯ คำรับรองปฏิบัติราชการ ศูนย์ต้นทุนกรมส่งเสริมสหกรณ์
  ประกาศข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณฯ ประมวลผลจริยธรรมข้าราชการฯ ระบบเกณฑ์การวัดพื้นฐานความเป็นสหกรณ์
  วีดีทัศน์การสร้างเครือข่ายสถาบัน
เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ
ระบบหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรผู้ประสบภัย
   
           

   

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2557 กรมส่งเสริมสหกรณ์
เลขที่ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2281-3095,0-2281-1900 โทรสาร 0-2282-6078
แสดงผลได้ดีกับเว็บบราวเซอร์ Firefox , Chrome , Safari